Μητρώα Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο “Γαλλική Γλώσσα, με Έμφαση στις Τεχνικές Γλωσσικής Επικοινωνίας ως Ξένης Γλώσσας”

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών Ημεδαπής και Αλλοδαπής για το  Γνωστικό Αντικείμενο “Γαλλική Γλώσσα, με έμφαση στις τεχνικές γλωσσικής επικοινωνίας ως ξένης γλώσσας”.