Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Ανάρτηση Ιστορικού Εκλογής Μέλους ΔΕΠ στην ΣΙ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Γνωστικό Αντικείμενο “Γαλλική Γλώσσα με έμφαση στις τεχνικές γλωσσικής επικοινωνίας ως ξένης γλώσσας”.