Μητρώα Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο “Αγγλική Γλώσσα και Γλωσσολογία με Έμφαση στην Υπολογιστική Λεξικολογία – Φρασεολογία”

Μητρώα εξωτερικών μελών της ημεδαπής και εξωτερικών μελών της αλλοδαπής για το γνωστικό αντικείμενο “Αγγλική Γλώσσα και Γλωσσολογία με Έμφαση στην Υπολογιστική Λεξικολογία – Φρασεολογία”.