Μητρώα Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία»

Μητρώα εξωτερικών μελών της ημεδαπής και εξωτερικών μελών της αλλοδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία».