Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Ακαδημαϊκής Συνέλευσης ΣΙ

Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Ακαδημαϊκής Συνέλευσης ΣΙ για την κρίση Μονιμοποίησης του επί θητεία
Επίκουρου Καθηγητή Α. Κολοβού.

Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Ακαδημαϊκής Συνέλευσης ΣΙ