Προκήρυξη Πλήρωσης Δύο (2) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξη Πλήρωσης Δύο (2) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων, λόγω αιτημάτων εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα.

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)