Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, ανά Γνωστικό Αντικείμενο, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, ανά Γνωστικό Αντικείμενο, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19.