Ανάρτηση Μελών Εκλεκτορικού Σώματος Επτά (7) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων

Ανάρτηση Μελών Εκλεκτορικού Σώματος Επτά (7) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων

1. Ορισμός ΕΣ για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων» (ΑΔΑ: 94Α06-ΖΒΝ)

2. Ορισμός ΕΣ για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά με έμφαση στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων – Κεραίες» (ΑΔΑ: 97ΜΔ6-23Φ)

3. Ορισμός ΕΣ για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων (ΑΔΑ: ΨΔ4Θ6-Β3Μ)

4. Ορισμός ΕΣ για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογισμικό − Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στο Δίκτυο Υπολογιστών» (ΑΔΑ: 6Λ3Λ6-8Χ5)

5. Ορισμός ΕΣ για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου» (ΑΔΑ: 73Χ56-9ΦΩ)

6. Ορισμός ΕΣ για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογία με έμφαση στις Τεχνολογίες των Κατεργασιών – Μηχανουργική Τεχνολογία» (ΑΔΑ: ΨΝΩΗ6-Τ9Ο)

7. Ορισμός ΕΣ για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στην Εργομετρία» (ΑΔΑ: ΨΑ3Ι6-ΕΓΕ)