Ανάρτηση Μελών Εκλεκτορικού Σώματος Δύο (2) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων

Ανάρτηση Μελών Εκλεκτορικού Σώματος Δύο (2) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων

1. Ορισμός ΕΣ για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά με έμφαση στις Μικροηλεκτρονικές και Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις» (ΑΔΑ: ΨΨΝ46-ΓΔ9)

2. Ορισμός ΕΣ για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Η/Υ και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος» (ΑΔΑ: 6Ι866-0ΞΗ)