Ορισμός Εισηγητικών Επιτροπών για κρίση των υποψηφίων Δύο (2) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων

Ορισμός τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών για κρίση των υποψηφίων δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων.

1. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση των υποψηφίων στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο “Φυσική Αγωγή με έμφαση στην Εργομετρία”. (ΑΔΑ: ΩΕΤΒ6-ΘΞΗ)

2. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση του υποψήφιου στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Η/Υ και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος”. (ΑΔΑ: 6Ν5Κ6-ΣΗΕ)