Διορισμός / Εξέλιξη Μέλους ΔΕΠ σε Μόνιμη Θέση ΔΕΠ Βαθμίδας Καθηγητή

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Φ.392/ΑΔ.4980/Σ.1082/6-5-2019/ΓΕΑ/Β5/4 Απόφαση κ. ΑΝΥΕΘΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Γ’ 803/17-5-2019, το μέλος ΔΕΠ, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, Παπαγιαννάκης Ρούσσος του Γεωργίου διορίζεται/ εξελίσσεται σε μόνιμη θέση του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), βαθμίδας Καθηγητή, στον Τομέα Θερμοδυναμικής Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων» του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων.
Ο ανωτέρω έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και ανέλαβε καθήκοντα την 3 – 6 -2019.

Ο Καθηγητής Ρούσσος Παπαγιαννάκης υπηρετεί στη Σχολή Ικάρων από 21- 8 -2000 και είναι Διευθυντής του Τομέα Θερμοδυναμικής Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων.