Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για κρίση Υποψηφίου μιας (1) Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων

Ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής στο πλαίσιο διαδικασιών για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής και Δομικών Κατασκευών – Έργων Υποδομών, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Αεροσκαφών».