Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη Σχολή Ικάρων, λόγω Αιτήματος Εξέλιξης στην Επόμενη βαθμίδα

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στον Τομέα Ηγετικής –Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, με γνωστικό αντικείμενο “Ψυχολογία με έμφαση στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Παράγοντα” λόγω αιτήματος εξέλιξης, όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΨΨΒΔ6-ΟΙΚ.