Απόφαση Εκλεκτορικού Σώματος για Πλήρωση Θέσης Μέλους ΔΕΠ

Ανάρτηση Απόφασης Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας των υλικών και Οργάνωσης Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογία με έμφαση στις Τεχνολογίες των Κατεργασιών – Μηχανουργική τεχνολογία».

Δείτε εδώ την απόφαση, όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, με ΑΔΑ: Ω1ΑΝ6-Κ12 (~396 Kbytes)