Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για κρίση Υποψηφίου μιας (1) Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων

Ορισμός της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής στο πλαίσιο διαδικασιών για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Ηγετικής-Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία με έμφαση στη Διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα».