Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη Σχολή Ικάρων, λόγω Αιτήματος Εξέλιξης στην Επόμενη βαθμίδα

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, στον Τομέα Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής και Δομικών Κατασκευών –Έργων Υποδομών με γνωστικό αντικείμενο «Αντοχή Υλικών με έμφαση στις Αεροπορικές Κατασκευές», λόγω αιτήματος Λέκτορα για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:Ψ99Χ6-Ζ3Χ