Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη Σχολή Ικάρων, λόγω Αιτήματος Εξέλιξης στην Επόμενη βαθμίδα

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα στη Βαθμίδα του Καθηγητή, λόγω αιτήματος εξέλιξης Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, στον Τομέα Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Γλώσσα με έμφαση στις τεχνικές γλωσσικής επικοινωνίας ως Ξένης Γλώσσας», όπως αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΨΞΚΣ6-66Ξ