Προκήρυξη Πλήρωσης Τριών (3) Κενών Οργανικών Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) κενών Οργανικών θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, όπως αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 9Ξ286-ΑΦ1