Προκήρυξη πλήρωσης έξι (6) θέσεων ΣΔΠ της Σχολής Ικάρων Α.Ε. 2021-22

Προκήρυξη πλήρωσης έξι (6) θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ),ανά Γνωστικό Αντικείμενο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή κατ’ εξοχήν Διδακτικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3187/2003 και του άρθρου 58 του ΠΔ 151/2013.

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες την Τετάρτη 18-08-2021, με ΑΔΑ:ΩΗΓΥ6-Φ2Γ