Ανακοίνωση Προκήρυξης (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π, στη βαθμίδα «Επίκουρου Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Θεωρία, Θεσμοί και Λειτουργίες» (με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ: APP 24684) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχεται στις 18/11/2021 και λήγει στις 18/01/2022.