Ανάρτηση αποφάσεων Εκλεκτορικών Σωμάτων στο πλαίσιο διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Μελών ΔΕΠ της ΣΙ

α. Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογία με έμφαση στην Τεχνική Μηχανική» από τον κ. Δημήτριο Βαρέλη.

β. Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεχος Συστημάτων Παραγωγής – Ποιοτικός Έλεγχος».