Ανάρτηση Απόφασης της 4ης Έκτακτης Ακαδημαϊκής Συνέλευσης 2021-22 της Σχολής Ικάρων

Aπόφαση της 4ης Έκτακτης/2021-22 ΑΣ, με θέμα «Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την Πλήρωση Θέσης ΔΕΠ, στη Βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρωνστον Τομέα Μηχανολογικών  Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών και Οργάνωσης Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών με έμφαση στην Τεχνολογία Επικαλύψεων» (ΦΕΚ 1956 τ.Γ/30-08-2021).