Ανάρτηση αποφάσεων Εκλεκτορικού Σώματος στο πλαίσο διαδικασιών πλήρωσης Θέσεων Μελών ΔΕΠ της ΣΙ

1. Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά Συστήματα Παραγωγής Προωθητικής Ισχύος» από τον κ. Αλέξανδρο Βούρο (ΑΔΑ:ΨΠΜΜ6-Ρ38)

2. Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός μεταλλικών κτιρίων» από τον κ. Γεώργιο Μαγείρου (ΑΔΑ: 9ΡΝ36-2Φ9)

3. Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεχος Συστημάτων Παραγωγής – Ποιοτικός Έλεγχος» από την κα Χάρη Ντακόλια (ΑΔΑ: 9ΕΟΙ6-Ι4Ξ)

4. Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και γλωσσολογία με έμφαση στην υπολογιστική λεξικολογία – φρασεολογία» από την κα Ουρανία Χατζηδάκη (ΑΔΑ: 6ΣΣΤ6-65Ζ)

5. Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών με έμφαση στην Τεχνολογία Επικαλύψεων» από τον κ. Άγγελο Κουτσομιχάλη (ΑΔΑ: Ω5636-ΩΥ5)