Ανάρτηση Απόφασης της 1ης 2022-23 Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της Σχολής Ικάρων

Απόφαση της 1ης/2022-23 Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, με θέμα: Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Αεροδυναμικής και Μηχανικής Πτήσης, με γνωστικό αντικείμενο «Αεροδυναμική Υποηχητικών Ταχυτήτων με έμφαση στην Μελέτη Πτητικών Δοκιμών σε Συνθήκες Διαταραγμένης Ροής» (ΦΕΚ 969/τ.Γ’/20-04-2022).