Προκήρυξη πλήρωσης σαράντα πέντε (45) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων (ΕΕ), στη Σχολή Ικάρων, για το Ακαδ. έτος 2023-24

Προκήρυξη πλήρωσης σαράντα πέντε (45) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση ΕΠΣ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για τη διεξαγωγή Διδακτικού –Ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3187/2003, όπως ισχύει και του άρθρου 57 του ΠΔ 151/2013.

Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε στον Τύπο την Πέμπτη, 30-03-2023 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε εικοσιπέντε (25) ημέρες.