Συνάντηση Εργασίας (Workshop) στη Σχολή Ικάρων στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου “Single European Sky and InterOPerability (SESIOP)” [EDF-2022-RA-C4ISR-AIRC2]

Στο πλαίσιο Πακέτου Εργασίας του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου “Single European Sky and InterOPerability (SESIOP)” σχετικά με τον καθορισμό αναγκών και απαιτήσεων διαλειτουργικότητας των σχετικών συστημάτων και διαδικασιών (βλ. περιγραφή έργου παρακάτω), πραγματοποιήθηκε ολοήμερη συνάντηση εργασίας (workshop) στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) την Τρίτη 23 Απριλίου 2024, με συμμετοχή από τις Αρμόδιες Διευθύνεις του ΓΕΑ (Α4, Γενική Επιθεώρηση), εκπροσώπους από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), καθώς και τα μέλη των Ομάδων Έργου της ΣΙ και της Thales Hellas.

Την εν λόγω συνάντηση εργασίας τίμησαν με την παρουσία τους ο Διοικητής της ΣΙ, Υπτχος (Ι) Γρηγόριος Καραμπιτιάνης, και ο Κοσμήτορας της ΣΙ, Καθηγητής Ρούσσος Παπαγιαννάκης, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών.

Σύντομη Περιγραφή Έργου SESIOP

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) συμμετέχει ως εταίρος σε διεθνή κοινοπραξία (consortium) εταιριών / φορέων (*) που υλοποιεί το ερευνητικό έργο Single European Sky and InterOPerability (SESIOP) διάρκειας 24 μηνών (από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2025), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας EDF.

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου αποτελεί η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση του εναέριου χώρου, τόσο για πολιτική όσο και στρατιωτική χρήση, ως προς την ασφάλεια, τη χωρητικότητα, την αποδοτικότητα αξιοποίησης, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πρωταρχικός σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η αντιμετώπιση των τεχνικών και τεχνολογικών προκλήσεων που ανακύπτουν από την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για συντεταγμένο και εναρμονισμένο εκσυγχρονισμό των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου που αξιοποιούνται για έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να καταστούν πιο αποδοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά.

Βασικοί άξονες της έρευνας είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης πραγματοποίησης πολιτικών πτήσεων και επιχειρήσεων στο πλαίσιο στρατιωτικών εκπαιδεύσεων και αποστολών, καθώς και η επίτευξη διαλειτουργικότητας και αδιάλειπτης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών κέντρων ελέγχου.

Τα οφέλη από το ερευνητικό έργο SESIOP αναμένεται να περιλαμβάνουν αυξημένες δυνατότητες αξιοποίησης του εναέριου χώρου της ΕΕ από πολύ χαμηλά έως υποτροχιακά ύψη, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές συνέπειες, με ταυτόχρονη επαύξηση του επιπέδου προσαρμοστικότητας και αποκρισιμότητας των σχετικών συστημάτων ελέγχου, αναβάθμιση των πρωτοκόλλων και συστημάτων επικοινωνιών και ανταλλαγών δεδομένων και πληροφοριών ως προς την διαμετακομιστική τους δυνατότητα και τις εγγυήσεις ασφάλειας, αλλά και την ενσωμάτωση ολοκληρωμένων διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού και πραγματοποίησης αποστολών και επιχειρήσεων σχετιζόμενων με την ασφάλεια και την άμυνα.

(*) AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, AALBORG UNIVERSITET, AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, Arbit Cyber Defence ApS, DEEP BLUE SRL, EDISOFT, ELSIS PRO UAB, Ecole Nationale de l’Aviation Civile, Enersec Technology SRL, ERA AS, HAFA, INDRA SISTEMAS SA, LEONARDO, LuxTrust SA, SPIKA TECH SL, Teleplan Globe AS, THALES HELLAS, THALES LAS FRANCE SAS, TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, 42 SOLUTIONS BV