Προκήρυξη πλήρωσης δεκαέξι (16) θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, για το Ακαδ. έτος 2024-25

Προκήρυξης πλήρωσης δεκαέξι (16) θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), για τη διεξαγωγή κατ’ εξοχήν Διδακτικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3187/2003 και του άρθρου 58 του ΠΔ 151/2013.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια κι έλαβε ΑΔΑ: 6ΕΞΚ6-ΚΥΗ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως αναγράφεται στην προκήρυξη, είναι μέχρι και τη Δευτέρα 8-07-2024.