Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) Θέσης Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, στον Τομέα Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Θεσμών και Δικαίου».