Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) Θέσης Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, στον Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών και Οργάνωσης Παραγωγής, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Εφοδιαστικής Αλυσίδας».