Τομέας Πληροφορικής & Υπολογιστών

Γνωστικά Αντικείμενα

  1. Θεωρητική πληροφορική, προστασία και ασφάλεια πληροφορίας, αρχιτεκτονική υπολογιστών, μικροεπεξεργαστές και μικροσυστήματα, λογισμικό συστήματος και εφαρμογών, δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών, συστήματα μεταγωγής και δρομολόγησης, συστήματα πολυμέσων, πληροφοριακά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και εφαρμογές, εφαρμογές υπολογιστών – δικτύων και σύγχρονες τεχνολογίες. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη μάθηση – εκπαίδευση, επικοινωνία ανθρώπου και υπολογιστή.
  2. Σύστημα C4I, αμυντικές εφαρμογές πληροφορικής, η πληροφορική στα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήματα διαχείρισης υλικών (Barcode, RFID).

Μόνιμο Προσωπικό Τομέα

Θέση Βαθμίδα Ονοματεπώνυμο
ΔΕΠ Καθηγητές Ανδρεάτος Αντώνιος (*)
Επίκουροι Καθηγητές Καράμπελας Παναγιώτης
Παυλάτος Χρήστος

(*) Διευθυντής Τομέα

Προσωπικό ΕΠΣ & ΣΔΠ Ακ. Έτους 2022-2023

Θέση Ονοματεπώνυμο
EΠΣ Γαλάνη Αρίστη
Γεωργίου Δήμητρα
Δούτση Ευφροσύνη
Καληντίρης Βασίλειος
Καραδήμας Νικόλαος
Κούφη Βασιλική
Παπακωνσταντίνου Δέσποινα
Σγούρος Νικόλαος
Τζούβελη Παρασκευή

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

  • Ασφάλεια δικτύων, χαοτική κρυπτογραφία, εφαρμογές μικροελεγκτών στην ασφάλεια και την κρυπτογραφία, διδακτική της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών, τηλεκπαίδευση, e-assessment, συνεργατική μάθηση, μάθηση σε κοινότητες πρακτικής, χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (ειδικά ανοικτού λογισμικού) στην εκπαίδευση, χρήση OER και MOOC στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική επιμόρφωση ενηλίκων.
  • Κατασκευή βέλτιστων αλγορίθμων και προγραμματιστικών μεθόδων ανάλυσης και οπτικοποίησης (visualization) μεγάλων συνόλων δεδομένων (big data), συλλογή και ανάλυση πληροφοριών που προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα (social network analysis and mining) και από ανοικτές πηγές δεδομένων (open source intelligence), σχεδιασμός και υλοποίηση εύχρηστων διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές και ειδικότερα εφαρμογών παιχνιδοποίησης (gamification), καθώς και κατασκευή βέλτιστων προγραμματιστικών μεθόδων διαχείρισης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Συσχεδίαση υλικού/λογισμικού, σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου αυτών, σχεδίαση αρχιτεκτονικών για την υλοποίηση εφαρμογών σε επαναπρογραμματιζόμενες κάρτες FPGA, βελτίωση και ανάπτυξη αλγορίθμων συντακτικής αναγνώρισης προτύπων και πρόβλεψης περιοδικότητας σε χρονοσειρές.
  • Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων υλισμικού βασιζόμενων σε μικροελεγτκές και FPGA (embedded C, assembly programming, RTL design with VHDL), ανάπτυξη λογισμικού για τον έλεγχο hardware (C, Labview), μεθοδολογίες διδασκαλίας και εκμάθησης, ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εξοπλισμών υλικού, πειραματισμός εξ αποστάσεως.

Εργαστήρια

Εργαστηριακή Υποδομή

  • προσωπικοί υπολογιστές, σταθμοί εργασίας, εξυπηρετητές (servers)
  • εξοπλισμός δικτύωσης
  • ανοικτό λογισμικό
  • εκπαιδευτικό λογισμικό