1929 – 1931: Ενοποίηση της Ελληνικής Αεροπορίας – Απόφαση για την ίδρυση της Σχολής Αεροπορίας