1931 – 1935: Γενικά Στοιχεία για τη Σχολή Αεροπορίας