Διεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

Η ΔΣΕ διευθύνεται από τον ΔΑΣΕ και οργανώνεται με σκοπό την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της στρατιωτικής εκπαίδευσης, την υποστήριξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της πτητικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει δε κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

Τμήμα Συντονισμού Κατευθύνσεων

Λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΑΣΕ και του Κοσμήτορα για θέματα στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: (α) Συντονισμό και υποστήριξη της υλοποίησης του έργου του ΔΑΣΕ και του Κοσμήτορα, υπό την επίβλεψή τους. (β) Συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των Κατευθύνσεων, καθώς και μέριμνα για την έκδοση του γενικού προγράμματος εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοσμήτορα και του ΔΑΣΕ και υποβολή και κύρωση αρμοδίως. (γ) Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας. (δ) Παρακολούθηση των επιδόσεων των σπουδαστών, ενημέρωση του ατομικού φακέλου εκπαίδευσης, καθώς και ενημέρωση του Κοσμήτορα και του ΔΑΣΕ σε περίπτωση προβλήματος επίδοσης. Επίσης, καταχώρηση απουσιών, παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης, καθώς και καταχώρηση βαθμολογιών που βεβαιώνονται από τον ΔΑΣΕ και τον Κοσμήτορα. (ε) Κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος εκπαίδευσης ανά Κατεύθυνση σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοσμήτορα και του ΔΑΣΕ. (στ) Τήρηση αρχείου διδαχθείσας ύλης ανά Κατεύθυνση και τμήμα, παρακολούθηση της υλοποίησης του γενικού προγράμματος εκπαίδευσης και ενημέρωση του ΔΑΣΕ, του Κοσμήτορα και του αρμόδιου Διευθυντή Τομέα, επί των αποκλίσεων. (ζ) Παρακολούθηση υλοποίησης ημερήσιου προγράμματος εκπαίδευσης και ενημέρωση του ΔΑΣΕ, του Κοσμήτορα και του αρμόδιου Διευθυντή Τομέα, επί των αποκλίσεων. (η) Συγκέντρωση βαθμολογιών της παρεχόμενης εκπαίδευσης και υπολογισμό της προσωρινής ή της τελικής σειράς αρχαιότητας κατ’ έτος και κατά την αποφοίτηση και υποβολή για έγκριση από τον Κοσμήτορα και τον ΔΑΣΕκαι για κύρωση από τον Διοικητή της ΣΙ. (θ) Έγγραφη ενημέρωση των υστερούντων σπουδαστών και προγραμματισμός ενισχυτικής διδασκαλίας σε συνεργασία με τον ΔΑΣΕ, τον Κοσμήτορα και τον αρμόδιο Διευθυντή Τομέα.

Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) Οργάνωση, σχεδίαση, συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος στρατιωτικής εκπαίδευσης. (β) Οργάνωση και συντονισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος φυσικής κατάστασης των Ικάρων, σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα και τον Διευθυντή του αρμόδιου Τομέα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. (γ) Συνεργασία με τον Κοσμήτορα για θέματα που αφορούν στο προσωπικό που εμπλέκεται με την υλοποίηση του προγράμματος φυσικής κατάστασης των Ικάρων. (δ) Οργάνωση, σχεδίαση, συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης της εκπαίδευσης προπαιδευομένων αλλοδαπών, υποψηφίων σπουδαστών της ΣΙ. (ε) Οργάνωση, σχεδίαση, συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση δραστηριοτήτων που αφορούν στη συμμετοχή της ΣΙ στον θεσμό των Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Ακαδημιών (European Air Force Academies ή ΕUAFA) και του προγράμματος Military Erasmus, σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΣΙ, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) Μέριμνα για τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. (β) Μέριμνα για τη διαχείριση θεμάτων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν στη ΔΣΕ. (γ) Μέριμνα για την προμήθεια, τήρηση και διανομή των πάσης φύσεως μέσων, υλικών και εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

Γραφείο − Συνεργείο Μηχανογράφησης

Μεριμνά για την αναβάθμιση, συντήρηση και εκμετάλλευση των εφαρμογών, τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των μηχανογραφικών συστημάτων, των δικτύων και διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και των εκτυπωτικών εργασιών.

Γραμματεία της ΔΣΕ

Η Γραμματεία της ΔΣΕ, με αρμοδιότητες που αφορούν στη γραμματειακή υποστήριξη του έργου του ΔΑΣΕ και την τήρηση αρχείου αλληλογραφίας.