Μαθήματα Κατεύθυνσης Ιπταμένων

Πίνακας Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Ακολουθούν πίνακες με τα μαθήματα ακαδημαϊκής και πτητικής εκπαίδευσης της Κατεύθυνσης Ιπταμένων. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των μαθημάτων, σε αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόμενο φόρτο εργασίας. Οι συντελεστές βαρύτητας για την πτητική εκπαίδευση εδάφους και αέρος του 4ου και 5ου εξαμήνου καθορίζονται από την 120 ΠΕΑ.