Μαθήματα Κατεύθυνσης Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών

Πίνακας Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Ακολουθούν πίνακες με τα μαθήματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της Κατεύθυνσης Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των μαθημάτων, σε αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόμενο φόρτο εργασίας.