Εργαστήριο Φυσικής

Αντικείμενο του εργαστηρίου Φυσικής αποτελεί η εξοικείωση των πρωτοετών (των κατευθύνσεων ΙΠΤ, ΜΗΧ, ΕΑ) και δευτεροετών Ικάρων (ΜΤ) με την εργαστηριακή μέτρηση, την σύνθεση και χρήση πειραματικών διατάξεων και οργάνων, την επεξεργασία πειραματικών δεδομένων, την ορθή αποτύπωση αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει την αβεβαιότητα και την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τόσο την πειραματική διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα. Εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας των σφαλμάτων, της χάραξης γραφικών παραστάσεων και της παρουσίασης λογισμικών πακέτων που χρησιμοποιούνται ευρέως για την επεξεργασία των μετρήσεων προηγείται της έναρξης των εργαστηριακών ασκήσεων.

Το περιεχόμενο των εργαστηριακών ασκήσεων αφορά πεδία όπως Μηχανική, Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική και Φασματοσκοπία, Θερμοδυναμική, Ρευστομηχανική, Ηλεκτρονική, Σύγχρονη Φυσική κλπ.

Ομάδα Εργαστηρίου

Διευθύντρια: Δρ.Π. Λουκά (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Προσωπικό: Δρ. Ε.Μπουκουβάλα (ΕΕΔΙΠ ΙΙ)

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Φυσικής στεγάζεται στο υπόγειο του Κτηρίου των Διδακτηρίων της ΣΙ. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου καλύπτει ευρεία γκάμα πειραμάτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα των γνωστικών αντικειμένων του Τομέα. Το εργαστήριο εκτός από τον πάγιο εργαστηριακό εξοπλισμό  (τροφοδοτικά, ορθοστάτες, ζυγούς, μικρόμετρο, διαστημόμετρο, οπτική τράπεζα, πολύμετρα, καλώδια κλπ), διαθέτει συσκευές όπως Laser He-Ne, Παλμογράφους, Σωλήνες Geissler, Γεννήτρια συχνοτήτων, Συμβολόμετρο Michelson, Φωτόμετρο, Συσκευή για το πείραμα του Millikan κ.α. που χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις που επιλέγονται από τους υπεύθυνους καθηγητές.

Εκπαίδευση

Οι Ίκαροι αφού εξεταστούν γραπτώς στην Θεωρία σφαλμάτων, ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση στο Εργαστήριο. Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι δίωρης διάρκειας και ακολουθούν το γενικότερο πεδίο μελέτης της θεωρίας του μαθήματος. Οι Ίκαροι, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία των διδασκόντων, εργάζονται σε μικρές ομάδες και ενθαρρύνονται στο να αυτενεργούν, επιφορτίζονται με την σύνθεση της πειραματικής διάταξης που θα χρησιμοποιήσουν καθώς και με την εκτέλεση του πειράματος. Η επεξεργασία των μετρήσεων, η χάραξη των γραφικών παραστάσεων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνονται ατομικά και ο κάθε μαθητής οφείλει να παραδώσει την εργασία/έκθεσή του στο επόμενο εργαστήριο.

Μαθήματα

Το εργαστήριο Φυσικής υποστηρίζει τα παρακάτω μαθήματα:

  • Φυσική Ι (ΜΧ.1.2.2, ΜΤ.3.2.3),
  • Φυσική ΙΙ (ΜΧ.2.2.3, ΜΤ. 4.2.5)
  • Φυσική (ΙΠ.2.2.3, ΕΑ.2.2.3),
  • Σύγχρονη Φυσική (ΕΑ.4.2.3)

Έρευνα

Το εργαστήριο Φυσικής είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Εκδόσεις

Διανέμεται το e-Φυλλάδιο:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, Δρ Ε. Μπουκουβάλα

Επικοινωνία

Πετρούλα Λουκά, Αν. Καθηγήτρια

Ε-mail: loukapetr@yahoo.gr, petroula.louka@hafa.haf.gr

Ερυσσώ Μπουκουβάλα, ΕΕΔΙΠΙΙ

E-mail: e_boukouv@yahoo.gr