Εργαστήρια

Σκοπός λειτουργίας των εργαστηρίων της ΣΙ είναι η κατανόηση από τους Ικάρους, μέσω πρακτικής εξάσκησης, εφαρμογών και επίδειξης, εννοιών των γνωστικών αντικειμένων, στο πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων και διπλωματικών εργασιών. Επιπλέον, τα εργαστήρια υποστηρίζουν την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στη ΣΙ, καθώς και τη μετά από κατάλληλο συντονισμό και σύμφωνη γνώμη του ΕΣ, την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα άλλων φορέων της ΠΑ ή των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου.

Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη ∆EΠ, ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ του οικείου Τομέα. Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος είναι μέλος ∆ΕΠ του Τομέα, κατά προτίμηση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και κατά προτεραιότητα της υψηλότερης βαθμίδας. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας και μεριμνά για την ασφαλή λειτουργία του εργαστηρίου, ορίζεται δε με απόφαση του ΕΣ για χρονική περίοδο τριών (3) ετών μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα. Η θητεία του μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του ΕΣ.

Η υποστήριξη της λειτουργίας των εργαστηρίων σε θέματα διοικητικής μέριμνας, συντήρησης συσκευών, προμήθειας αναλωσίμων υλικών, καθώς και απόκτησης νέων συσκευών, πρώτων υλών και βιβλιογραφίας, γίνεται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Κοσμητείας.

Χώροι του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του και, ειδικότερα, οι χώροι των εγκαταστάσεων με όργανα και λοιπό εξοπλισμό για τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων και ερευνητικών έργων και μελετών.

Η οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων διέπεται από τον Ν. 3187/2003, τον Οργανισμό της ΣΙ και τον εσωτερικό Κανονισμό Εργαστηρίων, ο οποίος εκδίδεται από τη ΣΙ μετά από εισήγηση του Διευθυντή Τομέα και έγκριση του ΕΣ και ρυθμίζει, εντός των ορίων του Οργανισμού της ΣΙ, λεπτομέρειες που αφορούν οργανωτικά και λειτουργικά θέματα.

Στη Σχολή λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια ανά Τομέα:

Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας

Τομέας Μαθηματικών – Φυσικών Επιστημών

Τομέας Αεροδυναμικής – Μηχανικής Πτήσης

Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας των Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής

  • Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών – Τριβολογίας
  • Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών
  • Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής

Τομέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών – Έργων Υποδομών

Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων

Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών

Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων

  • Εργαστήριο Αυτόματου Ελέγχου και Συστημάτων Αεροσκαφών