Σκοπός Έρευνας

Οι βασικοί άξονες για την Ερευνητική Πολιτική του Τμήματος προέρχονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη Σχολή Ικάρων. Το Άρθρο 2 “Σκοπός Λειτουργίας” του Οργανισμού Σ.Ι. αναφέρει ότι σκοπός λειτουργίας της Σ.Ι. είναι, ανάμεσα σε άλλους «να προάγει την έρευνα περί την αεροπορική − αεροδιαστημική επιστήμη και τεχνολογία, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών».

Προς τούτο προβλέπεται ότι η Σ.Ι. δύναται να συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., με ερευνητικά κέντρα, την αμυντική βιομηχανία και άλλες επιχειρήσεις – οργανισμούς υψηλής τεχνολογίας σε θέματα έρευνας, στο πλαίσιο των διπλωματικών και ερευνητικών εργασιών, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και εφαρμοσμένης έρευνας αμυντικού χαρακτήρα στην αεροπορική – αεροδιαστημική επιστήμη.

Βασικοί στόχοι και αρχές της ερευνητικής προσπάθειας είναι οι παρακάτω:

Η επιστημονική έρευνα πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της Π.Α. και των Ε.Δ.

H ερευνητική δραστηριότητα, αναπτύσσεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. καθώς και από τα μέλη του λοιπού Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των Τομέων του Τμήματος όσο και τις ανάγκες της Π.Α. και των Ε.Δ. Επίσης λαμβάνονται υπόψη και το γενικότερο πλαίσιο και κατευθύνσεις που καθορίζονται τόσο από την ευρωπαϊκή στρατηγική “Ευρώπη 2020” και του διεθνούς πλαισίου για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και η εθνική πολιτική για τη προαγωγή της έρευνας (Νόμος 4310/2014 “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις”).

Σύνδεση έρευνας με διδασκαλία

Η έρευνα συνδέεται με την διδασκαλία, με σκοπό την παραγωγή και την μετάδοση της γνώσης στους σπουδαστές της Σ.Ι., που πραγματοποιείται μέσω: (1) Του κατάλληλου σχεδιασμού και οργάνωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), εντός του οποίου έχει ενταχθεί η εκπόνηση από τους Ικάρους Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ) (2) Του σχεδιασμού – οργάνωσης και υλοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Ερευνητικών Προγραμμάτων, είτε αυτοδύναμα είτε μέσω ισότιμης συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής. (3) Της συνεργασίας σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας επί θεμάτων Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών είτε με ΑΕΙ/ΑΣΕΙ, είτε με ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής/αλλοδαπής είτε με την αμυντική βιομηχανία. (4) Της ανάπτυξης εκπαιδευτικών συνεργασιών μεταξύ της Σ.Ι. και διεθνώς αναγνωρισμένων Στρατιωτικών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής (π.χ. EUAFA – USAFA) διεθνώς αναγνωρισμένων Στρατιωτικών Επιστημονικών Φορέων (π.χ NATO – RTO/Science Τechnology Office, EU Defence College αρμόδιο για τη πρωτοβουλία Military Erasmus) κ.α.

Η επιστημονική έρευνα γίνεται αυτοδύναμα είτε μέσω συνεργασίας

Η Σ.Ι. δύναται πέραν της αυτονομίας να επιδιώκει και την συνεργασία τόσο με άλλα Α.Σ.Ε.Ι. του εσωτερικού και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, της βιομηχανίας, επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και μέσω διασυνοριακής συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Αξιοποίηση του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο μέγιστο βαθμό

Κάθε ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) διεξάγεται εν γνώσει του Τομέα, και της Επιτροπής Ερευνών (Ε.Ε.) κατόπιν έγκρισης του Ε.Σ. της Σ.Ι. Κάθε μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Σ.Ι. διεξάγει έρευνα ατομικά ή μέσω ερευνητικών προγραμμάτων των Α.Σ.Ε.Ι. ή άλλων φορέων.

Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών ∆.Ε.Π. βασίζεται και στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα και δύναται να λαμβάνει υπόψη τις εισροές από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα – έργα που το μέλος Δ.Ε.Π. έχει προσελκύσει στη Σ.Ι.

Πέραν της πρόβλεψης του άρθρου 47 του ΠΔ 151/2013, τα μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και οι Ειδικοί Επιστήμονες της Σ.Ι. που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών δύνανται να διεξάγουν έρευνα μέσω ερευνητικών προγραμμάτων της Σ.Ι. μετά από εισήγηση της Α.Σ. και απόφασης του Ε.Σ.

Διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Αξιολόγηση της Σ.Ι.

Το ερευνητικό έργο της Σ.Ι. λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της από την ΑΔΙΠ για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας. Οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων αναφέρονται στην ερευνητική αριστεία, όπως ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγητή, ο αριθμός ετεροαναφορών ανά καθηγητή, ο αριθμός ανά καθηγητή συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, ο αριθμός ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, και ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών.

Συμμετοχή της Σ.Ι. στην εκπροσώπηση σε Επιτροπές και Συμβούλια εθνικών και διεθνών Οργανισμών

Η Σ.Ι. προωθεί μέσω του ΓΕΑ, ενθαρρύνει και υποστηρίζει την συμμετοχή μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε επιτροπές και συμβούλια εθνικών και διεθνών Οργανισμών-Υπηρεσιών-Κέντρων που έχουν αρμοδιότητες και σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας στο χώρο της άμυνας και της ασφάλειας όπως: ενδεικτικά ΟΗΕ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπηρεσιών της (European Defence Agency, Satellite Center), European Space Agency, ΝΑΤΟ/RTO, EUAFA, ASME, ΚΕΜΕΑ, ΓΓΕΤ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, κλπ.

Έμφαση στη διάχυση του Ερευνητικού Έργου

Τα αποτελέσματα ή συμπεράσματα της έρευνας πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση. Στο εσωτερικό του Τμήματος τα ερευνητικά αποτελέσματα διαχέονται μέσω των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών, την ενημέρωση από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο. Οι επιστημονικές ανακοινώσεις καθώς και οτιδήποτε άλλο συναφές με αυτές (ενδεικτικά διεθνείς διακρίσεις – διπλώματα ευρεσιτεχνίας) που προέρχονται από την ερευνητική δραστηριότητα του προσωπικού της Σ.Ι. και τις διπλωματικές εργασίες των σπουδαστών της περιλαμβάνονται, βάσει του Οργανισμού στο έντυπο «Ικάρου Επιστήμη», που η Σ.Ι. εκδίδει περιοδικά και αναρτάται και στο διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα.

Εκτός Τμήματος τα ερευνητικά αποτελέσματα διαχέονται στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικές εκδόσεις, τεχνικών εκθέσεων, αναρτήσεων στο διαδίκτυο και συμμετοχών-παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια και workshops.

Τα αποτελέσματα ή συμπεράσματα της έρευνας δύναται να συμβάλλουν στην επικαιροποίηση του Οδηγού Σπουδών απαντώντας στον διαρκή στόχο του εκσυγχρονισμού του συστήματος της εκπαίδευσης της Σ.Ι.