Στρατιωτική Εκπαίδευση

Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σκοπός της στρατιωτικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας του Ικάρου, με την παροχή γνώσεων, με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς του να λειτουργεί αποτελεσματικά με ασφάλεια και τακτική σκέψη, κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και των διαδικασιών και, τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η στρατιωτική εκπαίδευση διευθύνεται από τον ΔΑΣΕ και υλοποιείται από τη ΔΣΕ.

Η στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Υλοποιείται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις, επισκέψεις, σωματική ατομική και ομαδική άσκηση. Καλύπτει εξειδικευμένα στρατιωτικά θέματα, τα οποία καθορίζονται επακριβώς στο ΠΣ και παρέχεται από στρατιωτικούς εκπαιδευτές. Στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, αναπτύσσεται η φυσική κατάσταση με την άσκηση σε αντικείμενα εφαρμογής της φυσικής αγωγής και σε αθλοπαιδιές που καθορίζονται στο ΠΣ. Η παρακολούθηση όλων των αντικειμένων της στρατιωτικής (θεωρητικής και πρακτικής) εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική. Τα επιμέρους κριτήρια επιτυχίας των αντικειμένων της στρατιωτικής (θεωρητικής και πρακτικής) εκπαίδευσης καθορίζονται στο ΠΣ.

Τα αντικείμενα της στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης, είναι εξαμηνιαία, αυτοτελή και υλοποιούνται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την πραγματοποίηση εργασιών, εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε αντικείμενο στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης είναι μικρότερος από τα 3/4 του προβλεπόμενου στο ΠΣ, το ΕΣ με απόφαση του παρατείνει το εξάμηνο μέχρις ότου επιτευχθεί η παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη του αντικειμένου εκπαίδευσης. Ίκαρος που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρακολούθησε τουλάχιστον το 70% των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν, για το σύνολο των αντικειμένων της στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης του εξαμήνου, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ο βαθμός μαθήματος εξαμήνου εξάγεται κατά 70% από τη γραπτή εξέταση εξαμήνου και κατά 30% από το βαθμό προόδου του εξαμήνου, ο οποίος μπορεί να προέρχεται από προφορική ή γραπτή εξέταση, γραπτή εργασία, εργαστηριακή άσκηση, ή συνδυασμό αυτών. Ίκαρος θεωρείται επιτυχών σε μάθημα όταν λάβει βαθμολογία 50% και άνω. Ίκαρος που αποτυγχάνει σε αντικείμενο στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης επανεξετάζεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Ειδικά για την κατεύθυνση Ιπταμένων και για το έτος σπουδών που στο εαρινό εξάμηνο πραγματοποιείται μόνον πτητική εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που κατά την επανεξέτασή του λάβει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με 50%. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση μαθήματος στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης λόγω τεκμηριωμένου υγειονομικού ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την άρση του και εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση. Ο βαθμός εξαμήνου στα αντικείμενα της στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζόμενων αντικειμένων ανά εξάμηνο, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά. Ο βαθμός έτους προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμολογιών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.

Τα αντικείμενα της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης είναι εξαμηνιαία και υλοποιούνται με επίδειξη, εξάσκηση στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον και εξετάσεις. Η αξιολόγηση των αντικειμένων της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης διενεργείται μια φορά ανά εξάμηνο σπουδών, στο χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Ίκαρος που δεν υλοποίησε τουλάχιστον το 70% των ωρών του προγράμματος των αντικειμένων της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ικαρος στον οποίον, με γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια και δεν δύναται να υλοποιήσει το πρόγραμμα των αντικειμένων της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης, δεν λογίζεται απών κατά το χρονικό διάστημα της άδειας και δύναται να εξεταστεί ή να επανεξεταστεί μετά την άρση του υγειονομικού κωλύματος και εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία της εξέτασης του εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση ή επανεξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση. Ο βαθμός εξαμήνου στα αντικείμενα της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζόμενων αντικειμένων του εξαμήνου. Ίκαρος θεωρείται επιτυχών όταν επιτύχει μέσο όρο εξαμήνου 50% και άνω. Σε περίπτωση που επιτύχει μέσο όρο μικρότερο του 50%, θεωρείται αποτυχών και επανεξετάζεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Ειδικά για την κατεύθυνση Ιπταμένων και για το έτος σπουδών που στο εαρινό εξάμηνο πραγματοποιείται μόνον πτητική εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που λάβει κατά την επανεξέταση του βαθμολογία 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με 50%. Σε περίπτωση που επιτύχει μέσο όρο μικρότερο του 50%, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση αντικειμένου στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης λόγω τεκμηριωμένου υγειονομικού ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την άρση του και εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση. Ο βαθμός εξαμήνου στα αντικείμενα της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζόμενων αντικειμένων ανά εξάμηνο, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά. Ο βαθμός έτους προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμολογιών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.

Η φυσική κατάσταση των Ικάρων αναπτύσσεται, βελτιώνεται και διατηρείται με την εφαρμογή του προγράμματος φυσικής κατάστασης, το οποίο καταρτίζεται από τον αρμόδιο Τομέα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη ΔΣΕ, αποτελείται από το πρακτικό μέρος αντικειμένων της φυσικής αγωγής και αθλοπαιδιών και υλοποιείται από τα μέλη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού στην ειδικότητα της φυσικής αγωγής. Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης διενεργείται με μέτρηση ατομικών επιδόσεων σε αντικείμενα πρακτικής εφαρμογής της φυσικής αγωγής, από επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού στην ειδικότητα της φυσικής αγωγής. Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης διενεργείται μια φορά ανά εξάμηνο σπουδών, στο χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Ίκαρος που δεν υλοποίησε τουλάχιστον το 70% των ωρών του προγράμματος φυσικής κατάστασης που πραγματοποιήθηκαν, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ίκαρος στον οποίον, με γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια και δεν δύναται να υλοποιήσει το πρόγραμμα της φυσικής κατάστασης, δεν λογίζεται απών κατά το χρονικό διάστημα της άδειας και δύναται να εξεταστεί ή να επανεξεταστεί μετά την άρση του υγειονομικού κωλύματος και εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία της εξέτασης του εξαμήνου. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση ή επανεξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση. Ο βαθμός εξαμήνου της φυσικής κατάστασης προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων αντικειμένων του εξαμήνου, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά σύμφωνα με το ΠΣ. Ο βαθμός έτους προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμολογιών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. Ίκαρος θεωρείται επιτυχών στη φυσική κατάσταση όταν επιτύχει μέσο όρο εξαμήνου 50% και άνω. Σε περίπτωση που επιτύχει μέσο όρο μικρότερο του 50%, θεωρείται αποτυχών και επανεξετάζεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Ειδικά για την κατεύθυνση Ιπταμένων και για το έτος σπουδών που στο εαρινό εξάμηνο πραγματοποιείται μόνον πτητική εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που λάβει κατά την επανεξέτασή του βαθμολογία 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με 50%. Σε περίπτωση που επιτύχει μέσο όρο μικρότερο του 50%, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση αντικειμένου αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης λόγω τεκμηριωμένου υγειονομικού ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την άρση του και εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση.

Ο τελικός βαθμός έτους της στρατιωτικής εκπαίδευσης (θεωρητικής, πρακτικής, φυσικής κατάστασης) εξάγεται από τους επιμέρους τελικούς βαθμούς με συντελεστές βαρύτητας 0.2, 0.3 και 0.5, αντίστοιχα. Ο τελικός βαθμός έτους στη στρατιωτική εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εκπαίδευσης του έτους, με ποσοστό συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται στον Οργανισμό της ΣΙ και στο εδάφιο 6.4 του παρόντος.