Βιβλιοθήκη

Στη ΣΙ λειτουργεί βιβλιοθήκη ως κέντρο συλλογής, φύλαξης, ταξινόμησης, διάθεσης και προσφοράς της συσσωρευμένης γνώσης για τη στήριξη και προώθηση κάθε ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συσσωρευμένη γνώση είναι καταγεγραμμένη σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, χάρτες, εφημερίδες, χειρόγραφα, μικροφίλμ και σε κάθε μορφής ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Πρόσβαση στο Ψηφιακό Αρχείο της Βιβλιοθήκης της Σχολής Ικάρων

Οργάνωση Βιβλιοθήκης

Με απόφαση του ΕΣ συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Βιβλιοθήκης, μετά από πρόταση του Κοσμήτορα. Της Επιτροπής Βιβλιοθήκης προεδρεύει το αρχαιότερο, μεταξύ των μελών της, μέλος ∆ΕΠ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι ο μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο ΕΣ, η συνεχής παρακολούθηση των αναγκών της Βιβλιοθήκης σε σχέση με τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας της ΣΙ, η σύνταξη του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης και υποβολή στο ΕΣ, η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης και υποβολή στο ΕΣ, καθώς και η εξασφάλιση μόνιμης ροής πληροφορίας προς διδάσκοντες και διδασκόμενους για τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης.

Όλοι οι υπηρετούντες στη ΣΙ, τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ, το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό, έχουν δικαίωμα χρήσης και δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης. Επίσης τη Βιβλιοθήκη μπορούν να χρησιμοποιούν και μελετητές εκτός της ΣΙ, ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

Με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, το ΕΣ εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Βιβλιοθήκης. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης ρυθμίζει θέματα συνεργασίας με ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες της χώρας και της αλλοδαπής, ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαδικτυακής πρόσβασης, οργάνωσης απαιτήσεων, παραγγελιών και προμηθειών υλικού, ωραρίου, κανόνων χρήσης του αναγνωστηρίου, οργάνωσης και ταξιθέτησης του υλικού, καθώς επίσης και τις κατηγορίες και τους κανόνες χρήσης, δανεισμού και αντιγραφής του υλικού. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθήκης γίνεται με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και απόφαση του ΕΣ.

Η βιβλιοθήκη της ΣΙ υπάγεται διοικητικά στον Υποδιοικητή της ΣΙ και στελεχώνεται με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης περιγράφονται στο άρθρο 18 του Οργανισμού της ΣΙ.