Όργανα Διοίκησης

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο | Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση | Διοικητής | Υποδιοικητής | Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης | Κοσμήτορας | Διευθυντές Τομέων | Σμηναρχία Ικάρων | Ειδικό Επιτελείο | Συμβούλιο Ικανότητας | Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας | Γραμματεία του ΕΣ | Γραμματεία Σπουδών | Επιτροπή Ερευνών | 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος

Γενικά

Οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης της ΣΙ καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3187/2003 και από τον Οργανισμό της ΣΙ. Η εκπαιδευτική λειτουργία της ΣΙ υποστηρίζεται από διοικητικές υπηρεσίες και όργανα, που οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΣΙ για την επίτευξη του σκοπού και της αποστολής της.

Συλλογικά Όργανα Διοίκησης

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ)

Αποτελεί την ανώτατη εκπαιδευτική αρχή της ΣΙ και αποτελείται από τον Διοικητή της ΣΙ ως πρόεδρο και έχει ως μέλη τον Υποδιοικητή της ΣΙ, τον Διευθυντή Αεροπορικής – Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, τον Κοσμήτορα, τρεις (3) εν ενεργεία Αξιωματικούς του επιτελείου της ΣΙ με θητεία δύο ετών, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών [κατά προτίμηση έναν (1) από κάθε Κατεύθυνση, που ορίζει ο Διοικητής της ΣΙ] και τέσσερις (4) Διευθυντές Τομέων, με θητεία δύο (2) ετών. Οι αρμοδιότητες του ΕΣ περιγράφονται στο άρθρο 9 του Οργανισμού της ΣΙ.

Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (ΑΣ)

Είναι συλλογικό όργανο διοίκησης για την εκπαιδευτική λειτουργία και αποτελείται από τον Κοσμήτορα ως Πρόεδρο και έχει ως μέλη το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της ΣΙ, έναν (1) εκπρόσωπο του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) της ΣΙ και έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) της ΣΙ. Η θητεία των αιρετών μελών της ΑΣ είναι ετήσια. Οι αρμοδιότητες της ΑΣ περιγράφονται στο άρθρο 9 του Οργανισμού της ΣΙ.

Μονοπρόσωπα Όργανα Διοίκησης

Διοικητής

Είναι εν ενεργεία Αξιωματικός της ΠΑ, φέρει τον βαθμό του Υποπτεράρχου, απόφοιτος της ΣΙ, ειδικότητας Ιπταμένου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση, διοικεί τη ΣΙ και ευθύνεται για την εκπλήρωση και την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του Οργανισμού της ΣΙ. Οι αρμοδιότητές του περιγράφονται στο άρθρο 8 του Οργανισμού της ΣΙ.

Υποδιοικητής

Είναι εν ενεργεία Αξιωματικός της ΠΑ, φέρει τον βαθμό του Ταξιάρχου, απόφοιτος της ΣΙ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση. Ο Υποδιοικητής είναι ο άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του ∆ιοικητή της ΣΙ, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες δεν προβλέπεται αναπλήρωση από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Προεδρεύει του ΕΣ και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση των αποφάσεών του, εφόσον υπάρχει κώλυμα ή αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του Διοικητή, για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες. Οι αρμοδιότητές του περιγράφονται στο άρθρο 10 του Οργανισμού της ΣΙ.

Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

Κατ’ αναλογία με την κλαδική αποστολή της ΣΙ, ονομάζεται Διευθυντής Αεροπορικής – Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΔΑΣΕ), είναι εν ενεργεία Αξιωματικός της ΠΑ, απόφοιτος της ΣΙ, φέρει τον βαθμό του Ταξιάρχου και είναι κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ο ΔΑΣΕ προΐσταται της ΔΣΕ και, πέραν των καθοριζομένων στον Ν. 3187/2003, οι αρμοδιότητές του περιγράφονται στο άρθρο 11 του Οργανισμού της ΣΙ.

Κοσμήτορας

Είναι μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, έχει θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών και εκλέγεται από την ΑΣ. Ο Κοσμήτορας προΐσταται της Κοσμητείας, διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση σύμφωνα με τον Ν. 3187/2003 και οι αρμοδιότητές του περιγράφονται στο άρθρο 12 του Οργανισμού της ΣΙ. Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και σε θέματα έρευνας. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο και τον οικείο Οργανισμό.

Διευθυντές Τομέων

Είναι μέλη ∆ΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, ή του Αναπληρωτή Καθηγητή εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής του Τομέα. Η θητεία του Διευθυντή Τομέα είναι για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και εκλέγεται από σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται από το σύνολο μελών ΔΕΠ του Τομέα του και από έναν εκπρόσωπο του ΕΕΔΙΠ του Τομέα του. Οι αρμοδιότητές του περιγράφονται στον Ν. 3187/2003 και στο άρθρο 13 του Οργανισμού της ΣΙ.

Λοιπά Όργανα και Διοικητικές Υπηρεσίες

Η εκπαιδευτική λειτουργία της ΣΙ υποστηρίζεται από διοικητικές υπηρεσίες και όργανα προς επίτευξη του σκοπού και της αποστολής της ΣΙ. Συγκεκριμένα, στον Οργανισμό της ΣΙ κατονομάζονται τα κάτωθι:

Σμηναρχία Ικάρων (ΣΜΙΚ)

Υπάγεται στον Διοικητή της ΣΙ και, εντός των ορίων του Οργανισμού της ΣΙ, οι αρμοδιότητές της μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την καλλιέργεια, ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατιωτικής αγωγής, την παροχή διοικητικής μέριμνας στους Ικάρους, την οργάνωση, προετοιμασία, συντονισμό και υλοποίηση λοιπών δραστηριοτήτων της ΣΙ, όπως κατάταξη, ορκωμοσίες, συμμετοχή σε στρατιωτικές παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις. Της ΣΜΙΚ προΐσταται εν ενεργεία Αξιωματικός της ΠΑ, απόφοιτος της ΣΙ, που φέρει τον βαθμό του Σμηνάρχου και είναι ειδικότητας Ιπταμένου. Ο Διοικητής της ΣΜΙΚ ευθύνεται έναντι του Διοικητή της ΣΙ για την άρτια λειτουργία της ΣΜΙΚ, την αγωγή και διαβίωση των Ικάρων. Έχει τη διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσωπικού της ΣΜΙΚ, σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς και διαταγές, αλλά και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον Οργανισμό της ΣΙ, αναπληρώνεται δε από τον Τμηματάρχη Στρατιωτικής Αγωγής. Στα βασικά οργανωτικά στοιχεία της ΣΜΙΚ περιλαμβάνονται:

  1. Το Τμήμα Στρατιωτικής Αγωγής, το οποίο ευθύνεται για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατιωτικής αγωγής των Ικάρων.
  2. Το Τμήμα Προσωπικού, που ευθύνεται για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων του προσωπικού της ΣΜΙΚ και των Ικάρων.
  3. Οι Μοίρες Ικάρων, οι οποίες ευθύνονται για τη στρατιωτική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των Ικάρων, καθώς επίσης και τη διαβίωση αυτών. Οι Μοίρες αποτελούνται από Σμήνη και ο αριθμός τους είναι ανάλογος της δύναμης των Ικάρων.
  4. Η Μοίρα Υποστήριξης Σχολής Ικάρων (ΜΥΣΙ), η οποία υποστηρίζει τη ΣΜΙΚ σε θέματα εφοδιασμού, τροφοδοσίας και γενικότερων ευκολιών καθημερινής διαβίωσης των Ικάρων, ενώ ευθύνεται επίσης για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της ΣΙ.
  5. Η Γραμματεία, η οποία υποστηρίζει το έργο του Διοικητή της ΣΜΙΚ και ευθύνεται για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της ΣΜΙΚ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  6. Η Μοίρα Προπαίδευσης Αλλοδαπών (ΜΠΑ) σπουδαστών, η οποία ευθύνεται για τη διαβίωση και την εν γένει προετοιμασία τους, ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ΣΙ και να ενταχθούν ομαλά στη δύναμη των Ικάρων. Η Μοίρα αποτελείται από Σμήνη, ανάλογα με τη δύναμη των αλλοδαπών σπουδαστών.

Ειδικό Επιτελείο

Συνδράμει τον Διοικητή της ΣΙ στην ενάσκηση των καθηκόντων του, η Διεύθυνση Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης (Δ.Ε.Ε.) και η Διεύθυνση Υποστήριξης. Στο Ειδικό Επιτελείο περιλαμβάνονται επιμέρους Γραφεία που επιμελούνται διακριτά καθήκοντα: Υπασπιστής – Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, Γραφείο Νομικού Συμβούλου, Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΓΑΠΕ), Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και Γραφείο Τυποποίησης και Αξιολόγησης. Κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης (Δ.Ε.Ε.) αποτελούν ο έλεγχος, η ετοιμότητα και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την επιτυχή εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων που αφορούν στη Σ.Ι., καθώς και ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης του προσωπικού της Σ.Ι. πλην των Ικάρων και του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής. Στα οργανωτικά στοιχεία της Δ.Ε.Ε. περιλαμβάνονται το Τμήμα Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης ΣΟΣΜΕ, το Τμήμα Φυσικής Ασφάλειας και το Τμήμα Μελετών. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης εστιάζονται στον σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και επιτελικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Τεχνικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης επί θεμάτων συντήρησης, διασφάλισης ποιότητας και διαθεσιμότητας των πτητικών και λοιπών τεχνικών εκπαιδευτικών μέσων, και προς τούτο λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα: Συντήρησης, Ποιοτικού Ελέγχου, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Επικοινωνιών, Εφοδιασμού, και τέλος, Κινήσεως.

Συμβούλιο Ικανότητας

Το Συμβούλιο Ικανότητας είναι το ανώτατο όργανο κρίσης και απόφασης σχετικά με την ανεπάρκεια των Ικάρων στη Στρατιωτική Αγωγή. Είναι πενταμελές και απαρτίζεται από το Διοικητή της Σ.Ι., ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή της Σ.Ι., τον Δ.Α.Σ.Ε., το Διοικητή ΣΜ.ΙΚ. και τον Κοσμήτορα ως μέλη. Εισηγητής ορίζεται ο Τμηματάρχης Στρατιωτικής Αγωγής (Τ.Σ.Α.) της ΣΜ.ΙΚ., χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Συμβούλιο Πτητικής Ικανότητας

Είναι το ανώτατο όργανο κρίσης και απόφασης για την πτητική καταλληλότητα των Ικάρων, σύμφωνα με το Π.Δ. 29/2020 ΦΕΚ 57/Α/12-3-2020.

Γραμματεία του ΕΣ

Υπάγεται στον Διοικητή της ΣΙ και, πέραν του ΕΣ, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην ΑΣ και στα Συμβούλια Ικανότητας με την τήρηση, φύλαξη και διακίνηση των πρακτικών τους.

Γραμματεία Σπουδών

Υπάγεται διοικητικά στον Υποδιοικητή της ΣΙ και υποστηρίζει τη ΔΣΕ και την Κοσμητεία συγκεντρώνοντας τα στοιχεία και διακινώντας τα έντυπα για τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των Ικάρων. Εκδίδει τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις σπουδών, καθώς και βεβαίωση επάρκειας για τα γνωστικά αντικείμενα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ενώ μεριμνά για την τήρηση πρωτοκόλλων βαθμολογίας, καθώς και την ψηφιοποίηση και την τήρηση του φακέλου εκπαίδευσης των αποφοίτων της ΣΙ.

Επιτροπή Ερευνών (ΕΕ)

Αποτελεί το όργανο επίβλεψης και παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της εν γένει ερευνητικής δραστηριότητας της ΣΙ.

360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος (360 ΜΕΑ)

Υπάγεται στον Διοικητή της ΣΙ και υλοποιεί τμήμα της πτητικής εκπαίδευσης των Ικάρων της Κατεύθυνσης Ιπταμένων, ανάλογα με τα τοποθετημένα σε αυτήν πτητικά μέσα και σύμφωνα με τα στάδια που καθορίζονται από το ΑΑΣ. Η 360 ΜΕΑ περιλαμβάνει τα εξής οργανωτικά στοιχεία: τον Διοικητή της Μοίρας, το Επιτελείο του Διοικητή (Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους, Γραφείο Προσωπικού), τον Αξιωματικό Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης, και, τέλος, τον Αρχιμηχανικό.