Τομείς Έρευνας

Ο καθορισμός των ερευνητικών προτεραιοτήτων στη Σ.Ι. σχετίζεται με την αποστολή και το σκοπό της. Προτεραιότητα δίδεται σε εκείνα τα πεδία στα οποία η Σ.Ι. αντικειμενικά πλεονεκτεί καθώς και σε τομείς που συγκεντρώνουν μια κρίσιμη μάζα αξιόλογου ερευνητικού προσωπικού με αποδεδειγμένη την ικανότητα παραγωγής γνώσης μέσω της έρευνας.

Τα πεδία προτεραιότητας της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας αποτελούν υποσύνολο των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Τμήματος, που περιγράφονται στον Οδηγό Σπουδών και υποδεικνύουν την ιεραρχημένη προτεραιότητα βάσει της οποίας σχεδιάζεται ο προγραμματισμός του ερευνητικού έργου της Σ.Ι. Ειδικότερα, η προτεραιότητα που δίδει η Σ.Ι. στην έρευνα ανά Τομέα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης σχετίζεται με τις ακόλουθες θεματικές:

Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας

Ορολογία – Γλωσσική Έρευνα

 • Ανάπτυξη δίγλωσσων ή πολύγλωσσων βάσεων δεδομένων αεροπορικών και τεχνικών όρων.
 • Ανάλυση γλωσσικών δεδομένων με υπολογιστικά εργαλεία κειμένων στρατιωτικού, αεροπορικού και τεχνικού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση προσωπικού της ΠΑ στον τομέα της ορολογίας.
 • Διδασκαλία/εκμάθηση ξένης γλώσσας με ειδικούς σκοπούς: αεροπορική ορολογία, φρασεολογία – εφαρμογές στην ΠΑ.
 • Τεχνικές γλωσσικής επικοινωνίας.
 • Στρατηγικές εκμάθησης ξένης γλώσσας στην ανάπτυξη γλωσσολογικών δεξιοτήτων.

Φιλοσοφία του Πολέμου – Στρατιωτική Ηθική

 • Κατασκευή και ανάπτυξη πολεμικών παιγνίων.
 • Social network analysis και κατασκευή μοντέλων πρόγνωσης (τρομοκρατία, κρίσεις κλπ).
 • Ανάπτυξη case studies για προσομοίωση στρατιωτικών ασκήσεων και εκπαίδευση σε εξειδικευμένες τεχνικές ηγεσίας/διοίκησης.
 • Διατύπωση προδιαγραφών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ώστε να ενταχθούν αποτελεσματικά στα σύγχρονα πεδία μαχών σύμφωνα με απαιτήσεις δικαίου και RoE.
 • Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για ανάλυση και εφαρμογή σε τακτικές/στρατηγικές αποφάσεις.
 • Ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων για εκτέλεση ερευνών πεδίου σε ζητήματα εφαρμοσμένου ενδιαφέροντος (συνεργασία και αποτελεσματικότητα εργασιακών ομάδων, διερεύνηση της επίτευξης στρατιωτικών χαρακτηριστικών σε ομάδες/Μοίρες/Μονάδες, διερεύνηση ικανοποίησης από τη χρήση συστημάτων αφων/ΕΠ – σχέσεις πολιτικού-στρατιωτικού προσωπικού κλπ).
 • Νομική και ηθική ανάλυση θεσμικών ή καταστατικών κειμένων.

Ψυχολογία

 • Οργανωσιακή κουλτούρα/κλίμα.
 • Ηγεσία και μοντέλα ηγετικής συμπεριφοράς.
 • Εργασιακά Κίνητρα.
 • Οργανωσιακή καινοτομία και αλλαγή.
 • Εργασιακή ευεξία και ασφάλεια.
 • Εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση.
 • Διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας.
 • Αξιολόγηση εργασιακής απόδοσης.
 • Η λειτουργία των ομάδων: Λήψη αποφάσεων, παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.

Τομέας Μαθηματικών – Φυσικών Επιστημών

 • Άλγεβρες Lie και Leibniz. Ελεύθερες Άλγεβρες Lie. Καθολικές Περιβάλλουσες Άλγεβρες , απεικόνιση του Dynkin και Συνομολογιακή Θεωρία.
 • Στατιστική Συμπερασματολογία, Εκτιμητική, Μοντέλα Διακριτών Κατανομών, Χαρακτηρισμοί Κατανομών.
 • Εκπομπή φωτονίων από επιταχυνόμενα ηλεκτρικά αφόρτιστα σώματα. Εκπομπή φερμιονίων από χρονικά μεταβαλλόμενο δυναμικό.
 • Πτήση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες με χρήση μοντέλων πρόγνωσης καιρού και ανάπτυξη αλγορίθμων. Βελτιστοποίηση μοντέλων πρόγνωσης καιρού.
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Πεπερασμένα Στοιχεία. Ροή σε λεία επιφάνεια.

Τομέας Αεροδυναμικής – Μηχανικής Πτήσης

 • Πτητικές Δοκιμές (FlightTesting) – Σχεδιασμός, αξιολόγηση κινδύνου και μελέτες μείωσης του, παρακολούθηση, ανάλυση δεδομένων.
 • Αεροδυναμική – Εφαρμοσμένη & Υπολογιστική (Υποηχητική/Διηχητική/ Υπερηχητική) για τον υπολογισμό των αεροδυναμικών επιδόσεων αεροσκαφών, ελικοπτέρων, βλημάτων, μη-επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) & μικρο-αερο-οχημάτων (MAV).
 • Αεροδυναμική Σχεδίασης– αεροσκαφών, ελικοπτέρων, βλημάτων, μη-επανδρωμένωναεροσκαφών (UAV) & μικρο-αερο-οχημάτων (MAV).
 • Αεροελαστική – υπολογισμός και μέτρησης συχνοτήτων/ταχύτητος φαινομένων πτερυγισμού και LCO.
 • Υπολογιστική Ρευστομηχανική &Αεροακουστική(CFD&CAA) –Υπολογιστικές μελέτες αεροδυναμικών και ηχητικών/αεροακουστικών χαρακτηριστικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων, βομβών, βλημάτων πυροβολικού και κατευθυνόμενων βλημάτων.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – διερεύνηση και ανάλυση ενεργειακής επάρκειας και ενεργειακών πηγών μονάδων, διερεύνηση χρήσης αποβλήτων μονάδων ως ενεργειακές πηγές κ.λπ.

Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας των Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής

 • Μελέτη μηχανικών και ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων κεραμικών και μεταλλοκεραμικών επικαλύψεων με νανοκόνεις.
 • Μελέτη των μηχανισμών παραμόρφωσης και θραύσης επιστρωμένων συστημάτων.
 • Τριβολογική συμπεριφορά επικαλύψεων -συσχέτιση της με μικροδομή και μηχανικές ιδιότητες.
 • Τεχνο-οικονομική/ ενεργειακή βελτιστοποίηση κατεργασιών.
 • Κατεργασίες προσθετικής μηχανικής (additive manufacturing).
 • Μελέτες αστοχίας, πειραματική θραυστομηχανική- συσχέτιση με επιλογή υλικών.
 • Επιφανειακές κατεργασίες υλικών (κατεργασίες με δέσμη laser, επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού, ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις).

Τομέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών – Έργων Υποδομών

 • Σχεδίαση αεροσκαφών.
 • Σχεδίαση μη συμβατικών αεροσκαφών.
 • Σχεδίαση αεροδιαστημοπλάνων.
 • Ανάλυση και σχεδίαση δομών αεροσκαφών.
 • Μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων και ευφυών υλικών.
 • Μη γραμμική απόκριση δομών σε θερμο-μηχανικά πεδία.
 • Ανάλυση ανοχής βλάβης σύνθετων δομικών στοιχείων αεροσκαφών.
 • Μη γραμμική ανάλυση μεταλλικών κατασκευών.
 • Μη καταστροφικός έλεγχος αεροσκαφών με ακουστικές μεθόδους
 • Υγιεινή και ασφάλεια στη συντήρηση αεροσκαφών.

Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων

 • Διαλειτουργικότητα συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με την πολιτική ενιαίου καυσίμου του ΝΑΤΟ.
 • Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών / Ενεργειακών Υποδομών σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Ενεργειακή Διαχείριση – Εφαρμογή σχετικών προτύπων σε Ενεργειακές Εγκαταστάσεις.
 • Μελέτη επίδοσης και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς Αεριοστροβίλων & Εμβολοφόρων Κινητήρων.
 • Παρακολούθηση λειτουργίας και διάγνωσης βλαβών Αεριοστροβίλων & Εμβολοφόρων Κινητήρων.
 • Τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση διαχείρισης στόλου Αφών.

Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών

 • Μικρο/νανο-ηλεκτρονικές, οπτοηλεκτρονικές, (νανο)φωτονικές διατάξεις και διατάξεις οπτικών ινών για εφαρμογές σε αισθητήρες, επεξεργασία πληροφορίας, επεξεργασία σημάτων, τηλεπικοινωνίες, βιοϊατρική τεχνολογία, ενέργεια και οθόνες.
 • Εφαρµοσµένος και υπολογιστικός ηλεκτροµαγνητισµός για εφαρμογές στην ανάλυση ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, σχεδίαση και βελτιστοποίηση κεραιών/στοιχειοκεραιών και τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων καθώς και τη σχεδίαση και ανάλυση φωτονικών διατάξεων,
 • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα/δίκτυα (δορυφορικά, ασύρματα κυψελωτά, οπτικά).
 • Ηλεκτρικά και οπτο-ηλεκτρονικά συστήµατα αεροσκαφών και εφαρμογές σε επανδρωµένα και µη αεροσκάφη.
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, βελτιστοποίηση και έλεγχος ενεργειακού ισοζυγίου µε ηλεκτρονικά ισχύος.

Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών

 • Ασφάλεια δεδομένων, πληροφοριών, Δικτύων, Λογισμικού, Υλικού.
 • Συστήματα ασφαλούς επικοινωνίας βασισμένα στην χαοτική κρυπτογραφία και στεγανογραφία (εικόνας, ήχου και βίντεο). Δυνατότητα υλοποίησης σε υλικό (Arduino, FPGA, έξυπνα κινητά) και σε λογισμικό.
 • Ανάλυση και Οπτικοποίηση Μεγάλων Συνόλων Δεδομένων (Big Data Analysis and Visualization).
 • Συλλογή και Ανάλυση Πληροφοριών από Κοινωνικά Δίκτυα (Social Network Analysis & Mining) και Ανοικτές Πηγές Δεδομένων (Open Source Intelligence).
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διαδικτυακών Εφαρμογών και Εφαρμογών Έξυπνων Συσκευών και Ειδικότερα Εφαρμογών Παιχνιδοποίησης (Gamification).
 • Σχεδίαση αρχιτεκτονικών απεικόνισης αλγορίθμων σε Ενσωματωμένα Συστήματα.
 • Συντακτική Αναγνώριση Προτύπων σε Υλικό.

Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων

 • Δυναμική ανάλυση, Μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων.
 • Δυναμική της πτήσης αεροσκαφών, ευστάθεια και έλεγχος αεροσκαφών.
 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου πτήσης.
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων στους τομείς ασφάλειας και άμυνας από τη δορυφορική τεχνολογία.