Πολιτική Ποιότητας Σχολής Ικάρων

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) έχει ως σκοπό της να παρέχει στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) αξιωματικούς με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή, να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί την αεροπορική – αεροδιαστημική επιστήμη και τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο της ΠΑ.

Από ίδρυσής της, κύριο μέλημα της ΣΙ είναι να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και την στρατιωτική αγωγή, ώστε να διαμορφώνει Αξιωματικούς της ΠΑ με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες, με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.

Η ΣΙ είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση και την συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της, την στρατιωτική αγωγή και εξειδίκευση, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και δη εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Για την πραγματοποίηση της αποστολής της και την επίτευξη των στόχων της, η ΣΙ εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας, η οποία καθορίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), με σκοπό την διαρκή βελτίωση της ΣΙ.

Η εν λόγω πολιτική αποσκοπεί στην δημιουργία και ενίσχυση πνεύματος ποιότητας, με στόχο την επίτευξη της αποστολής του οράματος και των στόχων της ΣΙ.

Ως εκ τούτου, βασικοί άξονες της πολιτικής ποιότητας είναι:

 • Η ύπαρξη Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).
 • Η διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, καθώς και η αποτροπή διακρίσεων.
 • Η συνεχής βελτίωση της μάθησης και τις διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Η διάθεση των αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή του.
 • Η ανάπτυξη στρατηγικής και στοχοθεσίας ποιότητας.
 • Η εσωτερική αξιολόγηση.
 • Η μέτρηση και ανάλυση δεδομένων ποιότητας με σκοπό την βελτίωση του ΕΣΔΠ.
 • Η διαφάνεια και η δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών.
 • Η περιοδική εξωτερική αξιολόγηση του συστήματος από την ΕΘΑΑΕ.

Την ευθύνη και τις αρμοδιότητες για την διασφάλιση της ποιότητας της ΣΙ έχει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η οποία αποτελεί όργανο της κεντρικής διοίκησης της ΣΙ, και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του ΕΣΔΠ της ΣΙ, η οποία αποσκοπεί στην συστηματική, δομημένη και συνεχή προσήλωση στην ποιότητα.

 • Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) αποσκοπεί:
 • Στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής ποιότητας της ΣΙ.
 • Στην υποστήριξη της ηγεσίας και της διοίκησης της ΣΙ.
 • Στην συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση του έργου της ΣΙ.
 • Στην καταγραφή αξιόπιστων δεδομένων παρακολούθησης και αξιολόγησης για την διαχείριση διεργασιών.
 • Στην διευκρίνιση και εναρμόνιση των διαδικασιών, καθώς και στην εξάλειψη ατελειών και πιθανών ελλείψεων.
 • Στην διάδοση και καθιέρωση ορθών πρακτικών.

Τα μέλη του ακαδημαϊκού, στρατιωτικού και διοικητικού προσωπικού δεσμεύονται να εφαρμόζουν την Πολιτική Ποιότητας της ΣΙ και να καταβάλλουν συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της.

Η αξιολόγηση συνιστά μία συνεχή διαδικασία με στόχο την διαρκή βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Ικάρων και της εδραίωσης ακαδημαϊκού περιβάλλοντος αντάξιου της υψηλής αποστολής της ΣΙ, ανταποκρινόμενου στις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της ΠΑ και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

  • ΕΔ: Ένοπλες Δυνάμεις
  • ΕΘΑΑΕ: Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • ΕΣΔΠ: Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
  • ΜΟΔΙΠ: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
  • ΠΑ: Πολεμική Αεροπορία
  • ΣΙ: Σχολή Ικάρων

Εγκρίθηκε από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Ικάρων κατά την υπ’ αριθ. Γ’2020/22.04.2020 Συνεδρίασή του.
Έγινε ανασκόπηση από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Ικάρων κατά την υπ’ αριθ. Α’2022/11.04.2022 Συνεδρίασή του και επιβεβαιώθηκε η ισχύς της.

Έκδοση 1.2,  Απρίλιος 2022