Γενικά περί Εκπαίδευσης

Η διάρκεια σπουδών στη ΣΙ είναι τετραετής και δύναται να αυξηθεί με τροποποίηση του Οργανισμού της ΣΙ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΑΑΣ Η εκπαίδευση στη ΣΙ κατανέμεται σε εκπαιδευτικά έτη. Κάθε εκπαιδευτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με διακοπές στις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΙ. Το ακαδημαϊκό έτος έχει την ίδια χρονική διάρκεια με το εκπαιδευτικό έτος και οργανώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους. Με απόφαση του ΕΣ μπορεί να ορισθεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του εκπαιδευτικού έτους και των ακαδημαϊκών εξαμήνων. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις.

Οι προπτυχιακές σπουδές αναλύονται σε Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ). Το προπτυχιακό ΠΣ εγκρίνεται από το ΕΣ, μετά από εισήγηση του ΔΑΣΕ για τα θέματα στρατιωτικής εκπαίδευσης και του Κοσμήτορα για τα θέματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: (α) Τίτλους των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, των αντικειμένων στρατιωτικής εκπαίδευσης και των σταδίων πτητικής εκπαίδευσης. (β) Περιεχόμενο των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, των αντικειμένων στρατιωτικής εκπαίδευσης και των ενοτήτων σταδίων πτητικής εκπαίδευσης. (γ) Ώρες εβδομαδιαίες, εξαμήνου και συνολικές, ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης. (δ) Συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των αντικειμένων στρατιωτικής εκπαίδευσης. (ε) Χρονική αλληλουχία και αλληλεξάρτηση μεταξύ των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των αντικειμένων στρατιωτικής εκπαίδευσης, των ενοτήτων σταδίων πτητικής εκπαίδευσης και των εξεταστικών περιόδων. (στ) Τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο σύνολο της εκπαίδευσης που παρέχεται στη ΣΙ.

Το ακριβές περιεχόμενο του προπτυχιακού ΠΣ περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών της ΣΙ, ο οποίος εκδίδεται σε ετήσια βάση µε μέριμνα του Κοσµήτορα σε συνεργασία µε τον ∆ΑΣΕ. Τροποποιήσεις του ΠΣ γίνονται µε απόφαση του ΕΣ και ισχύουν από το επόμενο έτος σπουδών. Ας σημειωθεί ότι για την κατάρτιση του Προγράµµατος Σπουδών, το ΕΣ λαµβάνει υπόψη το «Πρότυπο Αποφοίτου Αξιωµατικού» της ΠΑ, τα προγράµµατα επιµόρφωσης Αξιωµατικών, τον «Κανονισµό Πολιτικής Χρησιµοποίησης Αξιωµατικών» της ΠΑ, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΕΑ. Μετά την έγκριση του Προγράµµατος Σπουδών και µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, µετά από πρόταση του ∆ΑΣΕ και του Κοσµήτορα, το ΕΣ καταρτίζει το γενικό πρόγραμµα εκπαίδευσης, που περιλαµβάνει, για το επόµενο εκπαιδευτικό έτος, τον διαχωρισµό των Ικάρων σε εκπαιδευτικά τµήµατα και το χρονοδιάγραµµα κάλυψης όλων των αντικειµένων της εκπαίδευσης που παρέχει η ΣΙ και οποιοσδήποτε άλλος φορέας επ’ ωφελεία της ΣΙ.

Το σύνολο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αγωγής, καθώς και τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις των Ικάρων, παρακολουθούνται και καταχωρούνται σε έντυπα, ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης και σε κατάλληλο μηχανογραφημένο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι δύναται μάθημα εξαμήνου να διδάσκεται από διαφορετικά μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΠΣ και ΣΔΠ. Τα μέλη ΔΕΠ συγκροτούν την Επιτροπή του μαθήματος, με συντονιστή το αρχαιότερο μέλος στην υψηλότερη βαθμίδα. Η Επιτροπή του μαθήματος συντονίζει την ομοιομορφία της διδασκαλίας ως προς το περιεχόμενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων, των εργαστηρίων, των εξετάσεων και την ενιαία πολιτική βαθμολόγησης αυτών, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Τομέα. Σε περίπτωση διδασκαλίας γνωστικού αντικειμένου ή μαθήματος ειδικού ενδιαφέροντος ή σεμιναριακής μορφής εκπαίδευσης, η οποία πρόκειται να γίνει με τη μέθοδο της «εξ αποστάσεως μάθησης», συγκροτείται με μέριμνα του Διευθυντή Τομέα, ή του ΔΑΣΕ αν πρόκειται για μάθημα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ή αντικείμενο της στρατιωτικής εκπαίδευσης αντίστοιχα, Επιτροπή υλοποίησης της δραστηριότητας με συντονιστή το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ ή ΣΕ αντίστοιχα.