Ερευνητική Πολιτική

Φορέας καθορισμού της Ερευνητικής Πολιτικής της Σ.Ι. είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (Α.Σ.), βάσει του Άρθρου 9 “Συλλογικά Όργανα Διοίκησης”, παρ. 16δ, του Οργανισμού Σ.Ι., που προβλέπει ότι η Α. Σ. εισηγείται διά του Κοσμήτορα, προς το Ε.Σ., επί θεμάτων που αφορούν και:

  1. Στα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  2. Στον ερευνητικό προσανατολισμό της Σ.Ι.
  3. Στις ακαδημαϊκές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για τα Ερευνητικά Προγράμματα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του ΠΔ 151/2013 , για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τα προγράμματα επιμόρφωσης της Σ.Ι., ο Διευθυντής της Αεροπορικής − Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Σ.Ε) συνεργάζεται με τον Κοσμήτορα.

Όργανο επίβλεψης και παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της εν γένει ερευνητικής δραστηριότητας της Σ.Ι. είναι η Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε.) βάσει του άρθρου 19 “Λοιπά Όργανα και Διοικητικές Υπηρεσίες”, παρ. 14, του Οργανισμού της Σ.Ι. , βάσει του οποίου η Ε.Ε. “(1). Προτείνει την ερευνητική πολιτική της Σ.Ι.” Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Κοσμήτορα ως πρόεδρο, τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ένα (1) μέλος Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π). Η Ε.Ε. συγκροτείται με διαταγή του Διοικητή της Σ.Ι. μετά από πρόταση του Ε.Σ. και έχει θητεία τουλάχιστον τριών (3) ετών. Μετά τη συγκρότησή της, καθώς και όποτε αντικαθίσταται κάποιο μέλος, συνέρχεται σε συνεδρίαση και εκλέγεται μεταξύ των μελών ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής, ο οποίος αντικαθιστά τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Κοσμήτορας εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και σε θέματα έρευνας.

Ερευνητική Πολιτική Σχολής Ικάρων (~330 Kbytes)