Ερευνητικά Έργα

Η διεξαγωγή έρευνας στη Σ.Ι. διέπεται από τον ν.3187/2003 (Α΄ 233), το άρθρο 22 του ν.2913/2001 (ΦΕΚ Α΄102), τον παρόντα οργανισμό και τον Κανονισμό Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Ο Κανονισμός Ερευνητικών Προγραμμάτων συντάσσεται από την Ε.Ε. της Σ.Ι. και εγκρίνεται από το Ε.Σ. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση προγραμμάτων, οδηγίες για τις εγκρίσεις και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των προγραμμάτων, διαδικασίες χρηματοδότησης του προγράμματος και οδηγίες για τη διατύπωση των σχετικών συμβάσεων με τους χρηματοδοτικούς φορείς, διαδικασίες πληρωμής και δικαιολόγησης των δαπανών και κανόνες οικονομικού και επιστημονικού απολογισμού του προγράμματος.

Η οριστική εγκριτική απόφαση για το ερευνητικό πρόγραμμα λαμβάνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Γ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ. Τόσο το Ε.Σ. όσο και η Ε.Ε. μπορούν να ζητούν την παροχή διευκρινίσεων ως προς το ερευνητικό πρόγραμμα πριν διαμορφώσουν την τελική τους θέση.

Τα ερευνητικά προγράμματα ή και άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας πρέπει να έχουν συνάφεια με τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί στο περιεχόμενο της Ερευνητικής Πολιτικής ή να είναι συμβατά με τα γνωστικά αντικείμενα και ερευνητική δραστηριότητα των εννέα Τομέων της Σ.Ι.

Δείτε ακόμη: ANAPHI – PROMO Project