360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος

Η εκπαιδευτική λειτουργία της ΣΙ στο πρώτο έτος σπουδών των Ικάρων της Κατεύθυνσης Ιπταμένων υποστηρίζεται από την 360 ΜΕΑ, σκοπός της οποίας είναι η υλοποίηση της πτητικής εκπαίδευσης του σταδίου επιλογής με αεροσκάφη P-2002JF.

Α/Φ P-2002JF

Ειδικότερα, η 360 ΜΕΑ υπάγεται στο Διοικητή της ΣΙ, έχει ως αποστολή την οργάνωση και αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων που της διατίθενται προκειμένου να αναλάβει και να διεξάγει το πτητικό έργο που της ανατίθεται και στελεχώνεται με στρατιωτικό προσωπικό ειδικοτήτων Ιπταμένων, Μηχανικών, Τεχνικών και Διοικητικών, πολιτικό προσωπικό και στρατεύσιμους. Η λειτουργία της Μοίρας διέπεται εν γένει από τους κανόνες τυποποίησης – αξιολόγησης και ασφάλειας πτήσεων που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται από την ΠΑ σε όλες τις Μοίρες που διαθέτουν πτητικά μέσα και παράγουν πτητικό έργο.

Στα κύρια οργανωτικά στοιχεία της Μοίρας περιλαμβάνονται:

Διοικητής της Μοίρας

Ευθύνεται για την υλοποίηση της πτητικής εκπαίδευσης, καθώς και του λοιπού πτητικού έργου που ανατίθεται στη Μοίρα, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα πτητικής εκπαίδευσης και τις υφιστάμενες διαταγές τυποποίησης − αξιολόγησης και ασφάλειας πτήσεων. Εγκρίνει και επιβλέπει το ημερήσιο πρόγραμμα πτήσεων και πτητικής εκπαίδευσης. Ελέγχει και ευθύνεται για την επαγγελματική κατάρτιση, απόδοση, πειθαρχία και διοικητική παρακολούθηση των εκπαιδευτών πτήσεων και του προσωπικού της Μοίρας. Παρακολουθεί την ικανότητα και πρόοδο των Ικάρων στην πτητική εκπαίδευση καθώς και την εν γένει παρουσία και πειθαρχία αυτών στη Μοίρα. Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα το Αναλυτικό Πρόγραμμα Πτητικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα στάδια που καθορίζονται από το ΑΑΣ Μεριμνά για τη λειτουργικότητα των πτητικών και λοιπών μέσων καθώς και την εν γένει εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Μοίρας.

Επιτελείο του Διοικητή

Περιλαμβάνει: (α) Το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΓΑΠΕ) που ευθύνεται για την πρόληψη των ατυχημάτων και την εν γένει τήρηση των κανόνων ασφάλειας προσωπικού και μέσων στο πλαίσιο της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Μοίρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και κανονισμούς της ΠΑ και σε συντονισμό με το αντίστοιχο γραφείο ΓΑΠΕ της ΣΙ. (β) Το Γραφείο Προσωπικού που ευθύνεται για την παρακολούθηση των στρατολογικών και διοικητικών θεμάτων του προσωπικού της Μοίρας.

Αξιωματικός Επιχειρήσεων − Εκπαίδευσης

Ευθύνεται για τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό του πτητικού έργου της Μοίρας, την επίβλεψη και τήρηση φακέλων επαγγελματικής αξιολόγησης των εκπαιδευτών πτήσεων, την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της προόδου των εκπαιδευομένων Ικάρων, την εκπαίδευση του προσωπικού στο πλαίσιο της βελτίωσης και της απόκτησης κατάρτισης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για την εκτέλεση λοιπού έργου που του ανατίθεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Μοίρας.

Αρχιμηχανικός

Ευθύνεται για τη συντήρηση και λειτουργία των αεροσκαφών και των λοιπών υλικών και μέσων που διατίθενται στη Μοίρα, καθώς και για την εκτέλεση λοιπού έργου που του ανατίθεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Μοίρας.

Κτηριακές Υποδομές

Οι κτηριακές υποδομές που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της είναι το Διοικητήριο, το Υπόστεγο και το Συγκρότημα Τεχνικής Υποστήριξης. Στο Διοικητήριο στεγάζονται τα παρακάτω γραφεία: Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους (ΓΑΠΕ), Προσωπικού, Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων, 1ου Σμήνους Εκπαίδευσης, 2ου Σμήνους Εκπαίδευσης. Στο Συγκρότημα Τεχνικής Υποστήριξης στεγάζονται τα παρακάτω γραφεία: Αρχιμηχανικού, Ελέγχου – Συντήρησης Αεροσκαφών, Εκπαίδευσης – Τυποποίησης, 1ου Σμήνους Γραμμής Πτήσεων, 2ου Σμήνους Οργανικής Συντήρησης. Στο Υπόστεγο που βρίσκεται δίπλα από το Συγκρότημα Τεχνικής Υποστήριξης εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των αεροσκαφών της Μοίρας. Εκτός των παραπάνω κτηρίων, η Μοίρα διαθέτει υπαίθριο χώρο στάθμευσης (πίστα) αεροσκαφών, που βρίσκεται μπροστά από το Υπόστεγο και το Συγκρότημα Τεχνικής Υποστήριξης.