Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Συγκρότηση | Σύνθεση | Αρμοδιότητες | Εσωτερική Αξιολόγηση | Στρατηγικός Σχεδιασμός | Πολιτική Ποιότητας | Εγχειρίδιο Ποιότητας | Στοχοθεσία Ποιότητας | Πιστοποίηση | Εξωτερική Αξιολόγηση

Νομικό πλαίσιο

 • ν.4653/2020 (ΦΕΚ Α’12): «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»
 • ν.3374/2005 (ΦΕΚ Α’189): «Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς, Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος»
 • ν.3187/2003 (ΦΕΚ Α΄233): «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»
 • π.δ.14/2017 (ΦΕΚ Α΄28): «Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)»
 • π.δ. 151/2013 (ΦΕΚ Α’ 238): «Περί Οργανισμού της Σχολής Ικάρων» με Αναθεωρήσεις

 

Συγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) ΣΙ

Η ΜΟΔΙΠ ΣΙ συγκροτείται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΕΣ) της ΣΙ και αποτελείται από:

 1. Τον Διοικητή ΣΙ, ως Πρόεδρο, και
 2. Τον Κοσμήτορα ΣΙ,
 3. Τον Διευθυντή Αεροπορικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΔΑΣΕ),
 4. Τέσσερα μέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της ΣΙ,
 5. Δύο μέλη του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) της ΣΙ (τα οποία προτείνονται από τον Κοσμήτορα),
 6. Δύο αξιωματικούς που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο ως στρατιωτικοί εκπαιδευτές (οι οποίοι προτείνονται από τον ΔΑΣΕ),
 7. Τον εκπρόσωπο στην Ακαδημαϊκή Συνέλευση (ΑΣ),
 8. Έναν εκπρόσωπο από τις διοικητικές υπηρεσίες,
 9. Έναν εκπρόσωπο από το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ),
 10. Τον αρχαιότερο Ίκαρο, ως μέλη.

Η ΜΟΔΙΠ ΣΙ υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γραμματεία της ΣΙ.

Σύνθεση ΜΟΔΙΠ

1. Καραμπιτιάνης Γρηγόριος  Υποπτέραρχος (Ι) – Διοικητής ΣΙ
2. Παπαγιαννάκης Ρούσσος Καθηγητής – Κοσμήτορας ΣΙ
3. Ανδρεάτος Αντώνιος Καθηγητής – Διευθυντής Τομέα
4. Τεμπλαλέξης Ιωάννης Καθηγητής – Διευθυντής Τομέα
5. Χατζηδάκη Ουρανία Καθηγήτρια
6. Καράμπελας Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής
7. Δοντάκης Απόστολος Σμήναρχος (Ε) – ΣΔΠ
8. Θεοχαρόπουλος Νικόλαος Αντισμήναρχος (Μ) – ΣΔΠ
9. Κρίκης Παναγιώτης Σμήναρχος (Ι) – Διευθυντής Αεροπορικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΔΑΣΕ)
10. Φωτεινός Σωτήριος Σμήναρχος (ΕΑ) – ΔΣΕ Προϊστ. Γραφείου κατεύθυνσης ΕΑ
11. Τσανάκας Κωνσταντίνος Επισμηναγός (Ι) – Προϊστ. Γραφείου Military ERASMUS
12. Κυριαζής Ανδρέας Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ στην ΑΣ
13 Πεπονής Δημήτριος Σμήναρχος (Ι) – Διευθυντής Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης (ΔΕΕ)
14 Τοπάλης Αντώνιος Ίκαρος IV – Αρχηγός Ικάρων

Αρμοδιότητες ΜΟΔΙΠ ΣΙ

Η ΜΟΔΙΠ ΣΙ λειτουργεί με σκοπό την οργάνωση τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου και του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΘΑΑΕ.

Αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ ΣΙ είναι κυρίως οι ακόλουθες:

α. Η ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής, πολιτικής και των απαραίτητων διαδικασιών για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών της ΣΙ.

β. Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχής βελτίωση του ΕΣΔΠ της ΣΙ.

γ. Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών της ΣΙ.

δ. Η υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του ΕΣΔΠ ΣΙ, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘΑΑΕ.

ε. Η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και πληροφοριακού συστήματος και οι βελτιώσεις με στόχο την βελτίωση της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν δείκτες απόδοσης και αποτελεσματικότητας των σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ζ. Η αναζήτηση και η μελέτη καλών πρακτικών για την βελτίωση των εκπαιδευτικών δομών και της υποστήριξης των φοιτητών.

η. Η προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα ή φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ΣΙ.

θ. Η συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο της ΣΙ των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

Εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες γενικές αρμοδιότητες, ευθύνη της ΜΟΔΙΠ ΣΙ είναι η υλοποίηση των ακόλουθων:

α. Η συστηματική αναθεώρηση / επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας του ΕΣΔΠ ΣΙ.

β. H εποπτεία της εφαρμογής του ΕΣΔΠ ΣΙ και ο έλεγχος της λειτουργίας του στα πεδία εφαρμογής του.

γ. Η σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του ΕΣΔΠ ΣΙ, με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων και συστάσεων προς βελτίωση.

δ. Η τήρηση των διαδικασιών ελέγχου συμμόρφωσης προς τα κριτήρια σχετικά με τον σχεδιασμό, την έγκριση και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, με σκοπό την διασφάλιση και την συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.

ε. Η μέριμνα για συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παροχή δεδομένων ποιότητας της ΣΙ στους φορείς διενέργειας διεθνών κατατάξεων των ΑΕΙ.

στ. Η συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων ποιότητας, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τόσο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ, όσο και από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ, και ιδίως δεδομένων σχετικών με τα προγράμματα σπουδών, το διδακτικό έργο, το ερευνητικό έργο και την διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος.

ζ. Η συστηματική παρακολούθηση της επικαιροποίησης των ιστοσελίδων της ΣΙ, με σκοπό την έγκυρη και επαρκή παροχή και διάχυση δημόσιας πληροφόρησης αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, την λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών και την δραστηριότητα του ΣΙ.

η. Η εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, η έκδοση συστάσεων σχετικά με ενδεχόμενα σφάλματα, παραλείψεις και άλλες ενδεικνυόμενες ενέργειες, καθώς και η διαβίβασή τους αρμοδίως.

θ. Η διαβίβαση των τελικών εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης: πιστοποίησης / επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών.

ι. Η ενημέρωση της διοίκησης της ΣΙ σχετικά με διεθνείς τάσεις και καλές πρακτικές αναφορικά με την διασφάλιση και την πιστοποίηση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ια. Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων για θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ ΣΙ.

ιβ. Η διεξαγωγή ερευνών / μελετών αναφορικά με την ποιότητα του διδακτικού, του ερευνητικού και του διοικητικού έργου της ΣΙ.

ιγ. Ο εντοπισμός και η προβολή βέλτιστων πρακτικών της ΣΙ στους τομείς της δραστηριότητάς του.

ιδ. Η σύνταξη εκθέσεων αναφορικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ ΣΙ και η υποβολή τους στην Διοίκηση της ΣΙ.

ιε. Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.

ιστ. Η τήρηση των λοιπών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τον Οργανισμό ΣΙ, τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΙ (ΚΟΛ ΣΙ) ή ανατίθενται από το ΕΣ στην ΜΟΔΙΠ.

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η ΜΟΔΙΠ συγκροτεί τις ειδικές Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΕΑ). Η συγκρότηση των ΟΕΣ εγκρίνεται από το ΕΣ. Οι ΟΕΑ έχουν την ευθύνη του συντονισμού και της διεξαγωγής της διαδικασίας, παρακολουθούν την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνουν την ΜΟΔΙΠ για τις απαντήσεις και συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσουν μετά το πέρας του εαρινού εξαμήνου ετήσια έκθεση την οποία υποβάλλουν στην ΜΟΔΙΠ, η οποία και συντάσσει την εσωτερική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ΣΙ μέχρι 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΕΑ) ΣΙ

Η εσωτερική αξιολόγηση της ΣΙ αποτελεί πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της ΜΟΔΙΠ ΣΙ, σύμφωνα με την Διαδικασία 4.1 «Πραγματοποίηση εσωτερικής αξιολόγησης» της Διεργασίας 4 (Δ4) «Εσωτερική Αξιολόγηση» του Εγχειριδίου Ποιότητας Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) ΣΙ. Για τον σκοπό αυτό, η ΜΟΔΙΠ συγκροτεί την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΕΑ) της ΣΙ (μονοτμηματική σχολή), σύμφωνα με το π.δ.14/2017 (Α’28) και το Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔΠ ΣΙ.

Η σύνθεση της ΟΕΑ καθορίζεται με απόφαση της ΜΟΔΙΠ και συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΣΔΠ της ΣΙ, καθώς και προσωπικό από τις αρμόδιες, περί θεμάτων αμφότερα της εκπαίδευσης και των υποδομών, Διευθύνσεις της ΣΙ.

Αποστολή της ΟΕΑ είναι να λαμβάνει τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται σύμφωνα με την Διαδικασία 5.1 «Συλλογή δεδομένων από συστήματα της ΣΙ» της Διεργασίας 5 (Δ5) «Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας: Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση», η οποία καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ της ΣΙ. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης ακαδημαϊκών μαθημάτων, απογραφικά δελτία μελών διδακτικού προσωπικού, ερωτηματολόγια αξιολόγησης υποδομών, στατιστικά δεδομένα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΣΙ και τα δεδομένα ΟΠΕΣΠ.

Η ΟΕΑ δύναται να χωρίζεται σε υποομάδες, όπου κάθε υποομάδα εργάζεται στην αξιολόγηση του επί μέρους αντικειμένου της. Όταν οι σχετικές εργασίες ολοκληρώνονται, η ΟΕΑ συνεδριάζει σε πλήρη σύνθεση, συζητά τα επί μέρους αποτελέσματα έκαστης υποομάδας και ενσωματώνει το περιεχόμενο στο Σχέδιο Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση του έργου της, η ΟΕΑ καταθέτει το Σχέδιο Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΜΟΔΙΠ, η οποία, αφότου επιμεληθεί και συμπληρώσει τα απαιτούμενα αντικείμενα αρμοδιότητάς της, οριστικοποιεί και εγκρίνει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με την Διαδικασία 4.1 «Πραγματοποίηση εσωτερικής αξιολόγησης» της Διεργασίας (Δ4) «Εσωτερική Αξιολόγηση» του Εγχειριδίου Ποιότητας Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) ΣΙ.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Οι στρατηγικοί στόχοι της ΣΙ είναι απόρροια των στρατηγικών κατευθύνσεων και του οράματός της και αποτελούν τις βάσεις του Στρατηγικού Σχεδιασμού της. Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της ΣΙ εφαρμόζεται προγραμματισμός στόχων και δράσεων μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων δεικτών για τα επόμενα τρία ακαδημαϊκά έτη.

Πολιτική Ποιότητας

Η ΣΙ είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της, τη στρατιωτική αγωγή και εξειδίκευση, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και δη εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) (πρώην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – ΑΔΙΠ).

Για την πραγματοποίηση της αποστολής της και την επίτευξη των στόχων της, η ΣΙ εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας, η οποία καθορίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της ΣΙ.

Η ΣΙ έχει συγκροτήσει και οργανώσει το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει διεργασίες και διαδικασίες, που αντιστοιχούν σε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες και λειτουργίες. Ιδιαίτερα, το ΕΣΔΠ της ΣΙ εστιάζει στην ποιότητα της μάθησης και της διδασκαλίας – συμπεριλαμβανομένου του μαθησιακού περιβάλλοντος –, στην έρευνα, στην καινοτομία και στη διοίκηση. Αρμόδια μονάδα για τη συγκρότηση και λειτουργία του ΕΣΔΠ της ΣΙ είναι η ΜΟΔΙΠ, σύμφωνα με το π.δ.14/2017 (ΦΕΚ Α’28).

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας αποτελεί επίσημο έγγραφο του ΕΣΔΠ και χρησιμοποιείται ως οδηγός για την εφαρμογή του. Απαρτίζεται από ενότητες εργασιών που αποκαλούνται διεργασίες και έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου ποιότητας της ΕΘΑΑΕ. Οι διεργασίες λαμβάνουν υπόψη στοιχεία, που καλούνται δεδομένα εισόδου, και είναι αναγκαία για την λειτουργία της διεργασίας. Τα αποτελέσματα της διεργασίας καλούνται δεδομένα εξόδου. Κάθε διεργασία αξιολογείται εσωτερικά, τόσο ως προς την ίδια την λειτουργικότητά της, όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά της (αν, δηλαδή, ήτοι, εάν, καταλήγει σε επαρκή αποτελέσματα που δικαιολογούν την ύπαρξή της).

Στοχοθεσία Ποιότητας

Για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της ΣΙ εφαρμόζεται προγραμματισμός στόχων και δράσεων μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων δεικτών για τα επόμενα τρία ακαδημαϊκά έτη. Για κάθε επιμέρους Στόχο υπάρχουν ποσοτικοί δείκτες, καθώς και συγκεκριμένη διαδικασία παρακολούθησής τους, με σκοπό τη διασφάλιση της πολιτικής ποιότητας. Για κάθε επιμέρους δείκτη, τίθενται συγκεκριμένες τιμές, οι ενδεδειγμένες ενέργειες / δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα, καθώς, επίσης, και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων, προκαθορισμένων, διεθνώς αποδεκτών και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένων, ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών, εναρμονισμένων με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Σε κάθε ΑΕΙ διαμορφώνεται και εφαρμόζεται Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), το οποίο πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του ΑΕΙ.

Για την διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου κάθε ΑΕΙ, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το ΕΣΔΠ πρέπει να συμμορφούται με το αντίστοιχο πρότυπο ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το οποίο είναι εναρμονισμένο με τις αρχές της διοίκησης ποιότητας και τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015, Part 1: Standards and guidelines for internal quality assurance). Σε κάθε ΑΕΙ, την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή του ΕΣΔΠ έχει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΜΟΔΙΠ της ΣΙ, κατόπιν πρόσκλησης της ΕΘΑΑΕ, κατέθεσε πρόταση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) της ΣΙ. Η διαδικασία της πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (External Evaluation & Accreditation Panel – EEAP) από 7 έως 12 Δεκεμβρίου 2020.

Κατόπιν της έκδοσης, από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, της Έκθεσης Πιστοποίησης ΕΣΔΠ Σχολής Ικάρων, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ πιστοποίησε ότι το ΕΣΔΠ της Σχολής Ικάρων συμμορφούται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Προτύπου Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), με διάρκεια ισχύος από 24.03.2021 έως 23.03.2025.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ στην 25η συνεδρίασή του 20.10.2022, επαναπιστοποίησε το ΕΣΔΠ της ΣΙ, σύμφωνα με το ν. 4957/2022 αρ.386, και εξέδωσε Αναθεωρημένη Απόφαση που πιστοποιεί ότι το ΕΣΔΠ της Σχολής Ικάρων συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), με διάρκεια ισχύος από 24.03.2021 έως 23.03.2026.

Εξωτερική Αξιολόγηση

 Το Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων έχει αξιολογηθεί από την ΑΔΙΠ το έτος 2015.

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της Σχολής Ικάρων έχει πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ το έτος 2021.