Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στην Σχολή και στην οποία υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωστικά τη θεωρητική και πρακτική στρατιωτική και πτητική εκπαίδευση.

Σκοπός της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι να παρέχει πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση, καθώς και άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της ΣΙ, σε συγκεκριμένα επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, ανάλογα με την Κατεύθυνση και την Ειδίκευση στην οποία έχουν ενταχθεί. Στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού και ακαδημαϊκού χαρακτήρα σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών στο πεδίο της στρατιωτικής και πτητικής εκπαίδευσης.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία και αυτοτελή μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργασιών, καθώς και εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις. Τα ακαδημαϊκά μαθήματα είναι αξιολογούμενα, έχουν ως βάση 50% και άριστα το 100%. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε μάθημα είναι μικρότερος από τα 3/4 του προβλεπόμενου στο ΠΣ, το ΕΣ με απόφαση του παρατείνει το εξάμηνο μέχρις ότου επιτευχθεί η παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη του μαθήματος. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους Ικάρους. Ίκαρος που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρακολούθησε τουλάχιστον το 70% των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν, για το σύνολο των μαθημάτων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του εξαμήνου, δεν έχει το δικαίωμα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ο βαθμός μαθήματος εξαμήνου εξάγεται κατά 70% από τη γραπτή εξέταση εξαμήνου και κατά 30% από τον βαθμό προόδου του εξαμήνου, ο οποίος μπορεί να προέρχεται από προφορική ή γραπτή εξέταση, γραπτή εργασία, εργαστηριακή άσκηση, ή συνδυασμό αυτών. Ίκαρος θεωρείται επιτυχών σε μάθημα όταν λάβει βαθμολογία 50% και άνω. Ίκαρος που αποτυγχάνει σε μάθημα εξαμήνου επανεξετάζεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Ειδικά για την Κατεύθυνση Ιπταμένων και για το έτος σπουδών που στο εαρινό εξάμηνο πραγματοποιείται μόνον πτητική εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται μετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που κατά την επανεξέτασή του λάβει βαθμολογία 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών και βαθμολογείται με 50%. Σε περίπτωση που λάβει βαθμολογία κάτω του 50%, θεωρείται αποτυχών και εμπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Αλλοδαπός Ίκαρος που αποτυγχάνει σε μάθημα εξαμήνου δύναται να επιλέξει η επανεξέτασή του να γίνει γραπτά ή προφορικά, με αίτηση του στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της επανεξέτασης. Για την προφορική επανεξέταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα ότι το μάθημα δύναται να εξεταστεί προφορικά. Η προφορική επανεξέταση γίνεται από τον διδάσκοντα παρουσία του Διευθυντή του Τομέα με τη συμπλήρωση εντύπου προφορικής εξέτασης, το οποίο κατατίθεται και τηρείται σε αρχείο στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσμητείας. Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση μαθήματος ακαδημαϊκής εκπαίδευσης λόγω τεκμηριωμένου υγειονομικού ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος, εξετάζεται μετά την άρση του και εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριμένη εξέταση ή επανεξέταση.

Ο τελικός βαθμός έτους της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμολογιών των μαθημάτων των δύο εξαμήνων, λαμβανομένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά. Ο τελικός βαθμός έτους στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού επίδοσης του έτους, με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής.