Κοσμητεία

Η Κοσμητεία διευθύνεται από τον Κοσμήτορα (Καθηγητής Πέτρος Κωτσιόπουλος) και οργανώνεται με σκοπό την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

Με αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν στο ΔΕΠ.

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Με αρμοδιότητες σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, αρχειοθέτησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, παρακολούθησης της υλοποίησης ημερήσιου ακαδημαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης, έκδοσης οδηγού σπουδών, διπλωματικών εργασιών, εκπαιδευτικών βοηθημάτων, εβδομαδιαίου ακαδημαϊκού προγράμματος, κατάρτισης προγράμματος και διεξαγωγής εξετάσεων, συγκέντρωσης και έκδοσης βαθμολογιών ακαδημαϊκών μαθημάτων και σε κάθε δραστηριότητα σχετική με το προπτυχιακό πρόγραμμα ακαδημαϊκών σπουδών.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στους Διευθυντές Τομέων, υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων, διοικητική μέριμνα των εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων που οργανώνονται από τη ΣΙ και της συμμετοχής προσωπικού της σε αντίστοιχα άλλων φορέων, υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών για θέματα σχετικά με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, υποστήριξη δραστηριοτήτων EUAFA και Military Erasmus, καθώς και υποστήριξη για κάθε άλλο θέμα διοικητικής φύσεως της Κοσμητείας.

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας

Με αρμοδιότητες σε όλα τα θέματα των μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας.

Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

Όλοι οι Τομείς ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της ΣΙ.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια της ΣΙ, δια των οικείων Τομέων αυτών.

Γραμματεία της Κοσμητείας

Η Γραμματεία της Κοσμητείας, με αρμοδιότητες τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου του Κοσμήτορα και την τήρηση αρχείου αλληλογραφίας.