Κοσμητεία

Η Κοσμητεία διευθύνεται από τον Κοσμήτορα (Καθηγητής Ρούσος Παπαγιαννάκης) και οργανώνεται με σκοπό την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

Το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού, των Επισκεπτών Καθηγητών, και ειδικότερα:
 • Διεκπεραιώνει τα θέματα προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση.
 • Εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα θέματα εξελίξεων και μονιμοποιήσεων των μελών του Διδακτικού Προσωπικού.
 • Μεριμνά για τις διαδικασίες εξέλιξης και μονιμοποίησης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
 • Μεριμνά για τις διαδικασίες πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής (προκηρύξεις, ταξινόμηση αιτήσεων υποψηφίων, έλεγχος δικαιολογητικών, κατάρτιση πινάκων προσόντων υποψηφίων).
 • Μεριμνά για την κατάρτιση συμβάσεων (ανά Ακαδημαϊκό εξάμηνο) του Επί Συμβάσει Προσωπικού  – Ειδικών Επιστημόνων και  Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού.
 • Μεριμνά για την εγγραφή του νεοπροσλαμβανόμενου Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Μεριμνά για την ανάρτηση διοικητικών πράξεων στο διαδίκτυο (Διαύγεια, Ιστοσελίδα Σχολής κλπ.).
 • Μεριμνά σε συνεργασία με το αρμόδια Όργανα της Σχολής και του ΓΕΑ για την υποστήριξη υποθέσεων σχετικά με προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια που αφορούν το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
 • Ασκεί καθήκοντα Γραμματέα των Εκλεκτορικών Σωμάτων και τηρεί τα πρακτικά τους.
 • Ασκεί καθήκοντα Γραμματέα της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, εφόσον ορισθεί αρμοδίως και τηρεί τα πρακτικά αυτής.
 • Μεριμνά για την τήρηση φακέλων και προσωπικών μητρώων του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, την έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και πάσης φύσεως πιστοποιητικών σχετικά με το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
 • Μεριμνά για την κατάρτιση μηνιαίων καταστάσεων μεταβολών μισθοδοσίας του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
 • Τηρεί φακέλους  και προσωπικά μητρώα του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής.
 • Εκδίδει Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και πάσης φύσεως πιστοποιητικά σχετικά με το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ.: 210-8193681 και 210-8193811
Email: acadpersonnel@hafa.haf.gr

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος άπτονται θεμάτων οργάνωσης και συντονισμού της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα: σχεδιασμού και υλοποίησης του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, παρακολούθησης της υλοποίησης ημερήσιου ακαδημαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης, έκδοσης οδηγού σπουδών, διπλωματικών εργασιών, εκπαιδευτικών βοηθημάτων, εβδομαδιαίου ακαδημαϊκού προγράμματος, κατάρτισης προγράμματος και διεξαγωγής εξετάσεων, συγκέντρωσης και έκδοσης βαθμολογιών ακαδημαϊκών μαθημάτων και σε κάθε δραστηριότητα σχετική με το προπτυχιακό πρόγραμμα ακαδημαϊκών σπουδών.

Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ.: 210-8193810
Email: undergrad@hafa.haf.gr

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στους Διευθυντές Τομέων, υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων, διοικητική μέριμνα των εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων που οργανώνονται από τη ΣΙ και της συμμετοχής προσωπικού της σε αντίστοιχα άλλων φορέων, υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών για θέματα σχετικά με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, υποστήριξη δραστηριοτήτων EUAFA και Military Erasmus, καθώς και υποστήριξη για κάθε άλλο θέμα διοικητικής φύσεως της Κοσμητείας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ.: 210-8193756
Email: adminsup@hafa.haf.gr

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος άπτονται θεμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας της Σχολής Ικάρων και συγκεκριμένα:

 • Μεριμνά για την προώθηση κάθε σχετικού θέματος σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα επιμορφωτικά προγράμματα, όπως ο αριθμός σπουδαστών, μέλη του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ωρολόγια προγράμματα, συγγράμματα, τίτλους σπουδών, απονομή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων κλπ.
 • Μεριμνά για την κίνηση της διαδικασίας προκήρυξης θέσεων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (ΜΣ).
 • Μεριμνά για τη σύνταξη καταλόγου εγγραφόμενων σπουδαστών ανά πρόγραμμα και μάθημα, την τήρηση καρτέλας για κάθε εγγραφόμενο σπουδαστή και την ενημέρωσή τους.
 • Μεριμνά για την έκδοση δελτίων βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων και την τήρηση αναλυτικού αρχείου βαθμολογιών.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων.
 • Μεριμνά για την τήρηση αρχείου μεταπτυχιακών διατριβών.
 • Μεριμνά για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
 • Μεριμνά για την παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τα ΠΜΣ και τα προγράμματα επιμόρφωσης της ΣΙ.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προγραμμάτων Επιμόρφωσης.
 • Μεριμνά για την οργάνωση και διαδικασία έναρξης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συγκέντρωση των δικαιολογητικών υποψηφίων σπουδαστών, σύνταξη καταλόγων εγγεγραμμένων σπουδαστών (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής) και επικαιροποίηση των καταλόγων στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου.
 • Υποστηρίζει την Επιτροπή Ερευνών, τις ερευνητικές δραστηριότητες στη Σ.Ι και τη συνεργασία μεταξύ της Σ.Ι και του Ειδικού Λογαριασμού.
 • Επεξεργάζεται προτάσεις σχετικά με τον ερευνητικό προσανατολισμό της ΣΙ και τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Ερευνών
 • Συνεργάζεται με τους Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης για το συντονισμό των ερευνητικών έργων.
 • Υποστηρίζει τους ερευνητές της ΣΙ στο διοικητικό και διαχειριστικό τους έργο.
 • Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου επιστημονικού και οικονομικού προϋπολογισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων και σύνταξη του αντίστοιχου απολογισμού
 • Μεριμνά για την τήρηση αρχείου των τελικών εκθέσεων των ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενης έρευνας.
 • Μεριμνά για την παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στη ΣΙ, εφόσον δεν υπάρχουν περιορισμοί λόγω διαβαθμίσεως και τη διάθεσή τους στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής.

Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ.: 210-8193695
Email: postgrad@hafa.haf.gr

Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

Όλοι οι Τομείς ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της ΣΙ.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια της ΣΙ, δια των οικείων Τομέων αυτών.

Γραμματεία της Κοσμητείας

Στην αρμοδιότητα της Γραμματείας υπάγεται η διεκπεραίωση όλων των διοικητικών θεμάτων που αφορούν την Κοσμητεία, η διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της Κοσμητείας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ.: 210-8193851
Email: dean@hafa.haf.gr

.